2. 0. Koninklijk "besluit van 21 juni 1957 no.. 10, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 april 1957» tot wijziging van de verordening op de heffing van reinigingsrechten in deze gemeente; d. Koninklijk "besluit van 21 juni 1957 no. 10 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 8 februari 1957» tot vaststelling van een verordening op de heffing van een vermakelijkhedenbelasting in deze gemeente; e. Koninglijk besluit van 21 juni 1957 no. 10 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 8 februari 1957» tot vaststelling van een verordening op de heffing van sekretarieleges enz. in deze gemeente; f. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dd. 21 augustus 1957 G. nr. 28850, tot vaststelling van de gemeenterekening en van de reke ning van baten en lasten en van kapitaals inkomsten en -uitgaven van het gemeentelijk woningbedrijf, over het dienstjaar 1954» g. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 26 juni 1957» G. nr.799^5 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 april 1957» strekkende tot wijziging van de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf voor het dienstjaar 1956. h. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 26 juni 1957» G.nr.799^8 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 april 1957» strekkende tot 15e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 195^ 1. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 31 juli 1957» G. nr. 8383I tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1957» strekkende tot 16e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956; j. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 26 juni 1957» G. nr. 72789 houdende machtiging tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad 11.489,80 ten behoeve van de reconstructie en verbetering van buiten wegen; k. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabantdd. 19 juni 1957G.nr.75124 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 april 1957» strekkende tot vaststelling van een verordening tot beperking van de uitbetaling van pensioenen aan gewezen wethouders en hun weduwen bij gelijktijdige aan spraak op een algemeen ouderdomspensioen; 1. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 21 augustus 1957» G.nr. 78460, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 17 mei 1957» strek kende tot onderhandse verkoop van bouwpercelen aan M.J.J.Donkers en M.A. van Hooijdonk; m. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 7 augustus 1957» G. nr. 82379» houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1957» strek kende tot het garanderen van rente en aflossing van een aan een particuliere bouwer verstrekte hypothecaire geldlening; n. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 19 juni 1957» G. nr. 78461 houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 17 mei 1957» strekkende tot het garanderen van rente en aflossing van een aan een particuliere bouwer verstrekte hypothecaire geldlening. o. Besluit van Burgemeester en wethouders dezer gemeente, dd. 26 juni 1957 goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dd 10 juli 1957, G. nr. 81993, tot het aangaan van een kasgeldlening,groot 100.000,per 10 juli 1957 met een looptijd van plm. 9§- maand,tegen een rente van 5 1 /9met de Rijkspostspaarbank te Amsterdam; p. Besluit van Burgemeester en wethouders dezer gemeente, dd. 3 juli 1957» goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 17 juli 1957» G. nr. 82603, tot verhoging van het crediet in rekening-courant bij de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten tot 25 juli 1957» "tot 650,000,— q. Besluit van Burgemeester en wethouders dezer gemeente, dd. 10 juli 1957» goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 17 juli 1957, G. nr. 82836, tot opname van een kasgeldlening, groot 200.000, tegen een rente van 51/8$ per 23 juli 1957» met een looptijd van 2 maan den bij de provincie Noord-Brabant te s-Hertogenbosch;

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 33