VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 24 september 1957 om 19*00 uur. Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de ledens P. Verholen, L.P. Vrolijk, J. Vreugde, A. van Rijsbergen, W. Vissenberg, P.P. Corstjens, Q.P. Koevoets, G.H.Theu- nisse, J.M. Roosendaal, P.A. Akkermans en L.C. Moerings. Afwezig wegens ziekte het lid G.J.J.Hürxkens. Er is een vakature ten gevolge van het overlijden van het lid H. Luijten. Sekretaris is H.J. van Mechelen. Opening. Na opening van de vergadering door de voorzitter met de christelijke Herdenking groet om 19*15 uur wijdt de voorzitter enige woorden aan de nagedachtenis overleden lidvan de heer Luijten, die vele jaren deel heeft uitgemaakt van de gemeente- H.Luijten. raad, meerdere jaren wethouder is geweest en bovendien in nog vele andere functies de gemeenschap op zeer verdienstelijke wijze heeft gediend. Ook op charitatief gebied heeft de overledene zich vele verdiensten verworven. Een oprecht mens is ons ontvallen, wiens aandenken in brede kring in dank bare herinnering zal blijven voortleven. Laat ons hopen, dat de Heer van Hierboven zijn verdiensten reeds heeft beloond. De herdenkingsrede wordt door de vergadering staande aanhoord. Op voorstel van de Voorzitter wordt vervolgens zonder hoofdelijke stem ming besloten op kosten van de gemeente een paar H.Missen te laten opdra- ger voor de zielerust van de heer Luijten. Bxerna stelt de voorzitter achtereenvolgens aan de ordes Ho tulen. 1Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden worden onveranderd vast gesteld. Onderzoek ge-2. Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de gemeen- loofsbrief teraad, de heer A.J. van Dongen, ingezonden bij schrijven dd. 12 sep- nieuw be- tember 1957 noemd lid, De voorzitter wijst op grond van het bepaalde in de tweede alinea van de heer A.J. artikel 5 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeen- van Dongen, teraad de heren Akkermans, Moerings en van Roosendaal aan om de ingezonden geloofsbrief aan een onderzoek te onderwerpen en hierover rapport uit te brengen door een door de commissie aan te wijzen rapporteur. Tijdens het onderzoek wordt de vergadering geschorst. Na heropening van de vergadering rapporteert de heer Akkermansdat de ingezonden geloofsbrief is onderzocht en in orde is bevonden, zodat hij namens de commissie kan adviseren te besluiten tot toelating van het op 4 september 1957 benoemd verklaarde lid van de gemeenteraad, de heer A.J.van Dongen. Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten Ingekomen J>. Behandeling van de ingekomen stukken. .stukken. a. Schrijven van de voorzitter van het Centraal stembureau voor de ver kiezing van de leden van de gemeenteraad, dd. 5 september 1957 ni*2593 houdende toezending van een afschrift van zijn besluit van 4 september 1957, waarbij A.J. van Dongen te Oud-Gastel is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad, ter vervulling van de plaats, opengevallen door het overlijden van H.Luijten, b. Schrijven van de voorzitter van het Centraal stembureau voor de verkie zing van de leden van de gemeenteraad, dd. 10 september 1957» houdende bericht, dat van A.J. van Dongen te Oud-Gastel de mededeling is ont vangen dat hij zijn benoeming tot lid van de gemeenteraad aanneemt.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 32