I 4-. Goedkeuring cesluit Bur gerlijk Arm bestuur v/ij— ziging be groting dienstjaar 1956. Wijziging r,ïeent eb e gr 0- tin.' dienst jaar 1957 Gn wijziging be groting gem. dienstjaar 1956. Rondvraag. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders tot goedkeuring van het be sluit van het burgerlijk armbestuur tot wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten dit besluit goed te keuren. ;e- 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de gemeente begroting en van de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf voor het dienstjaar 1956 en tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten de ontwerpbesluiten vast te stellen. De voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer VAN RIJSBERGEN vraagt of het niet mogelijk is in de Strijpdreef een of twee straatlantaarns te plaatsen, waartoe thans de gelegenheid bestaat, nu de uitbreiding van de straatverlichting in bewerking is. De Voorzitter antwoordt, dat een verzoek om hiertoe over te gaan bij burgemeester en wethouders is ingekomen en dat aan de N.V. PNEM verzocht is prijsopgaaf te verstrekken. De heer THEUNISSE vraagt of de provincie reeds een standpunt heeft ingenomen met betrekking tot de toepassing van "witte" verlichting in de kom Stampersgat. De Voorzitter antwoordt, dat in de door Ged. Staten verleende ontheffing met betrekking tot het plaatsen van palen op provinciale wegen de voor waarde is opgenomen, dat op deze wegen natriumverlichting moet worden toegepast. De heer THEUNISSE vraagt of in het plan tot uitbreiding van de straat verlichting rekening is gehouden met het plaatsen van een straatlantaarn aan het begin van de Groeneweg te Stampersgat. De Voorzitter antwoordt, dat het hem niet bekend is of dit het geval is, doch dat een onderzoek hiernaar zal worden ingesteld. De heer MOERINGS vraagt of ook de straatverlichting in de Vierschaar straat wijziging ondergaat. De Voorzitter antwoordt, dat het niet de bedoeling is het aantal straat lantaarns ter plaatse uit te breiden, doch dat tengevolge van het aan brengen van andere lampen een betere verlichting zal worden verkregen. De heer MOERINGS vraagt de nodige werkzaamheden te laten verrichten aan de bermen van de wegen De Voorzitter antwoordt, dat hiermede juist een dezer dagen begonnen is. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de voorzitter de vergadering met de chris telijke groet. De Raad voornoemd, de sekretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 31