r Machtigii opneming kasgelden. Verlening 4- garantie hy pothecaire geldlening t.b.v.R. Ruij ten. Onderhandse verkoop bouwgrond. Toekenning vergoeding tegemoetko ming school bezoek A. en CI.h.var- Maastricht. Toekenning bijdrage Stichting Speeltuin voor be- schikbaar- stelling peelterrei t.b.v. de"" 3. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders om hen te machtigen tot het opnemen van kasgelden. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten hen te machtigen kasgeldleningen aan te gaan tot maximaal een be dra- van 380.000,tot uiterlijk 1 januari 1958. .Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het garanderen van een hypothecaire lening ten behoeve van de bouw van een premiewoning door een particulier. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, met intrekking van het raadsbesluit van 1? mei 1957, zonder hoofdelijke stem ming besloten, te garanderen de rente en aflossing van een door de Cen trale Volksbank te Utrecht aan W. Ruijten, alhier, te verstrekken hypothe caire lening, groot 10.000,tegen een rente van 5%, aflosbaar in 30 jaar op de door belanghebbende te bouwen premiewoning aan de Oudendijk. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot onderhand se verkoop van bouwgrond aan particuliere bouwers. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten ten behoeve van de particuliere woningbouw onderhands te verkopen aan: a.A.M.P. Kremers, een gedeelte van het perceel sektie B.366,groot 34-4- m2. b.W. Ruijten, een gedeelte van het perceel sektie B.1528 en een gedeelte van het perceel sektie 3..366, totaal groot 520 m2. c.A.V. de Ruijtter, een gedeelte van het perceel sektie B.1528 en een ge deelte van het perceel sektie B. 366,totaal groot 520 m2 d.J.van Merrienboer, een gedeelte van het perceel sektie B.366,groot 520 m2 e.V.J. van Uneneen gedeelte van het perceel sektie B.366,groot 520 m2, alles voor een grondprijs van 2,25 per m2 en onder de ontbindende voor waarde, dat belanghebbenden op het aan hen verkochte binnen een termijn van één jaar na overdracht een woning moeten hebben gesticht, welke ter mijn door burgemeester en wethouders tweemaal, telkens voor een jaar kan worden verlengd. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot toekenning van een vergoeding, respectievelijk van een tegemoetkoming ingevolge art. 13 van de lageronderwijswet 1920. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan A. Maliepaard, alhier, ingaande 1 janu ari 1957 en tot wederopzegging een vergoeding uit de gemeentekas toe te kennen van 100% van de kosten van vervoer van zijn 3 kinderen naar en van de lied. Hervormde school voor g.l.o. te Oudenbosch per autobus en aan C.W. van Maastricht, met intrekking van het raadsbesluit van 4- juni 1952, in- gaande 1 september 1957, tot wederopzegging, een tegemoetkoming uit de gemeentekas van 25% van de werkelijke vervoerkosten van zijn twee kinderen naar en van de Chr, Hervormde school voor g.l.o. te Dinteloord, eveneens per autobus van de ÏÏ.V. B.B.A. 7.' Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een crediet aan de stichting speeltuin, voor de beschikbaarstelling van het speelterrein voor de jeugd. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders v/ordt na een korte gedachtenwisseling zonder hoofdelijke stemming besloten aan de Stichting Speeltuin te Oud-Gastel een bijdrage toe te kennen van 0,05 per kind en per middag voor jeugdigen, die zich onder toezicht en leiding van de rijkspolitie op het speelterrein van de speeltuin nuttig gaan bezighouden, welke bijdrage zal worden gebaseerd op de op gaven welke van de rijkspolitie zullen worden ontvangen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 30