3. Gratis be schikbaar stelling Marktplein voor een te houden Vlaamse Ker- mis. Stichting Roosendaal- se Muziek school over heit cursus jaar 1955/ Sqbsidie Missiecol lege "St. _Wj,llebrord;' te Kativ^k ■S/d Rijn voor het ..jaar 1956 c. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 12 december 1956, G. nr. 63537 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 september 1956 tot waarborging van de hypothecaire geldlening van W.C.J, van Nijnatten bij de Boerenleenbank te Oud-Gastel. d. Besluiten van burgemeester en wethouders van 14 november 1956, goed gekeurd bij besluiten van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 5 decem ber 1956 G. nrs. 63206 t/m 63223 tot het verlenen van bouwcredie- ten aan: Ca. Lazaroms—VeraartC, Verbraak, F.Lambregts, P.J. de Rooij, C.A. Lambregts, M.C.J. de Rooij, Th. Nagtzaam, P.M. Broos, C.W. de Klerk, A.A.Derene, J. Wagemakers, C. van der Weegen, G.C. Schij- venaars, J.J. Roepen, C.M. de Jong, G. van der Zee, J.C.L. Brug- mans, A. van den Broek. e. Besluit van burgemeester en wethouders van 31 oktober 1956, goed gekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant van 5 decem ber 1956, G, nr. 63538 tot verhuur van volkstuintjes te Stampers gat. f. Besluit van burgemeester en wethouders van 11 december 1956 tot het aangaan van een kasgeldlening, groot 100.000,met de N.V. Trichtsche Bank te Maastricht. g. Besluit van burgemeester en wethouders van 9 januari 1957 tot het aangaan van een kasgeldlening, groot 100.000,met de Rijkspostspaarbank te Amsterdam. h. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 december 1956 G. nr. 65304, Ille afdeling betreffende voorzieningen inzake be zoldiging sekretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burger lijke stand per 1 januari 1957. i. Schrijven van de instelling ten behoeve van het bijz. b.l.o. en de nazorg in Roosendaal en omgaing dd. 3 januari 1957, no. 4 be treffende goedkeuring van de begroting 1956. j. Schrijven van de instelling ten behoeve van het bijz. b.l.o. en de naaorg in Roosendaal en omgeving dd. 9 januari 1957, No. 18 be treffende toezending van de begroting 1957. De onder de letters a t/m j vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. k. Verzoek van de rijwielsportvereniging Gastel Vooruit, alhier, dd. 22 jan. 1957 om op 27 en 28 april 1957 het Marktplein gratis be schikbaar te willen stellen voor een te organiseren Vlaamse Ker mis, Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten op dit verzoek een gunstige beslissing -te nemen. 1. Verzoek van het gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen, dd. 4 januari 1957, no. 1/283 om een bijdrage te willen verlenen in de ten laste dier gemeente blijvende kosten van de Stichting Roosen- daalse Muziekschool over het cursusjaar 1955/56 tot een bedrag van 25,voor elke in deze gemeente woonachtige leerling, die gedurende het gehele cursusjaar de school heeft bezocht. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de gevraagde bijdrage voor het cursusjaar 1955/56 te verlenen, bedragende in totaal 110,42. m. Verzoek van het Missiecollege "St. Willebrord" te Katwijk a/d Rijn dd. 12 december 1956 om een gemeentelijk subsidie voor 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan het Missiecollege, voornoemd, voor het jaar 1956 en volgende jaren, zulks tot wederopzegging, een gemeen telijk subsidie te verlenen van 100,per jaar en per uit deze gemeen te afkomstige priesterstudent.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 3