k. Machtiging van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 22 mei 1957,G.nr. 76757 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad 1.000,— voor het samenstellen van taxatierapporten; 1. Machtiging van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 22 mei 1957, G.nr. 76992 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad 3.898,56 voor de aanschaffing van ontwikkelingsmateriaal, hulpmiddelen en school- behoeften voor het bijzonder kleuteronderwijs; m. Machtiging van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 5 juni 1957, G.nr. 72956 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad 45.036,— voor de herbouw van 3 woningen te Stampersgat n. Verklaring van geen bezwaar van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 12 juni 1957, G. nr. 48407, tegen een kapitaalsuitgaaf van 9.340, als gedeelte van het goedgekeurde crediet van 107.121,voor de uitbreiding en vernieuwing van de straatverlichting; 0. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 19 juni 1957, G. nr. 78461, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 17 mei 1957, tot waarborging van rente en aflossing van een door de N.V. Nationale Levensverzekering Bank te Rotterdam aan M.H. van Hooijdonk verstrek te hypothecaire geldlening; p. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Ad viezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhagedd. 22 juni 1957, Nrs. 8551 R, 8552 R, 8553 R en 8554 R, betreffende de in het 2e kwartaal 1957 gehouden kasopnamen bij de gemeente-ont vanger, diverse kasbeheerdershet gemeentelijk woningbedrijf en het burgerlijk armbestuur. De onder de letters a t/m p vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. bsidie RK. q. Verzoek van de Stichting "R.K.School voor Maatschappelijk Werk" te Sittard, dd. 17 mei 1957. No. 756 om beschikbaarstelling van een gemeentelijk subsidie van 50,-- per jaar en per leerling uit deze gemeente. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan genoemde stichting, ingaande 1 januari 1957, tot wederopzegging, een gemeentelijk subsidie te verlenen van 50. per jaar en per leerling uit deze gemeente. r. Verzoek van Burgemeester en Wethouders van Roermond, dd. 20 mei 1957 No. 46709 om beschikbaarstelling van een subsidie van 100,per op 16 januari van enig jaar ingeschreven leerling uit deze gemeente aan de Middelbare Landbouwschool aldaar van de Katholieke lied. Boe ren- en Tuindersbond als bijdrage in de ten laste van die gemeente blijvende kosten van huisvesting dier school. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan de gemeente Roermond, ing^inde 1 januari 1957, tot wederopzegging, een gemeentelijk subsidie van 100,te ver lenen per op 16 januari van het subsidiejaar ingeschreven en uit deze ge meente afkomstige leerling, die bedoelde school bezoekt, zulks als bijdra ge in de ten laste van gemelde gemeente blijvende kosten van huisvesting dier school. Bsidie s. Verzoek van het Instituut voor doofstommen te St. Michielsgestel om Btituut in aanmerking te mogen komen voor een subsidie van 20,per in Fr floof- deze gemeente gevestigde oud-leerling van dat instituut, ten behoeve juinen "te van de nazorgdienstvoor het jaar 1956. Bkichiels- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder Btel voor hoofdelijke stemming besloten aan genoemd instituut voor het jaar 1956, Borg oud- ten behoeve van de nazorg-dienst voor twee in deze gemeente wonende oud- Brlinrren leerlingen van gemeld instituut een subsidie te verlenen van 20,in totaal. ■hooi voor latschap- llijk Werk I Sittard. sidie RK. delbare fcdbouw- ghool te Irnond. m2

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 29