rTn isrnberN ?-F- Opening» ilotulen. Ingekome stukken. VERGADERING VAh DE GEMEENTERAAD op vrijdag 28 juni 1957 om 19.00 uur. ++-i-++-:-v4"j-^-;"f-}-+++++++-f.++++++^.+++++ Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Verholen, L.P. Vrolijk, J. Vreugde A.var voets, G H. Theunisse, F.A. Akkermans en L.C. Hoerings. }edunl E' LuirJten (^gens ziekte) en J.M. Roosendaal. Sekretaris is H.J# van Mechelen. ên °Pent vsreadering om 19.15 uur met de christelijke groet en stelt achtereenvolgens aan de orde: 1* Van Üe n°tUlen Van de vergaderingen gehouden op 17 en vastgesteld^1911' led8n ZtoeSezonden. worden onveranderd 2. Behandeling van de ingekomen stukken. a' 7«?iSit+V+n Ge^:' Stften van ^oord-Brabant, dd. 5 juni 1957, G. nr. tot goedkeuring van het raadsbesluit van 29 mei 1957 tot het aangaan van een geldlening, groot 224.900, met de N V Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage. b' Ge?; Stat6n Van Noord-Brabantdd. 29 mei 1957, G. nr. b2000, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 17 mei 1957 tot a2 verhogmg van het rekening-courant-crediet bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten tot 1 juni 1957; ocnS** Van Ged' Staten van Noord-Brabant dd. 5 juni 1957 G nr /59b5, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 april 1957 tót verkoop van bouwgrond aan H. Buckens, alhier; d. Besluit van Ged. Staten van IToord-Brabantdd. 5 juni 1957, G. nr. 75885, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 april 1957 tot verkoop van bouwgrond aan M.van den Broek, alhier; e. Besluit van Ged. Staten van Noord-B re: bantdd. 29 mei 1957, G. nr. 78451, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 17 mei 1957 waarbij burgemeester en wethouders worden gemachtigd om tot 1 januari 1958 het maximale crediet in rekening-courant bij de II.V.Bank voor Ne derlandse Gemeenten vast te stellen; f. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 22 mei 1957, G. nr. 75423 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 april 1957 tot aankoop van een strook grond langs de Oudendijk van P. Lauwen A A van Alphen en L.J. Buijens, alhier; g. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 22 mei 1957, Gf. nr. 75422, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 1.1 april 1957 tot het aangaan van een grondruiling met H.Lambregts, alhier; h. Besluit van burgemeester en wethouders dd. 24 april 1957' goedge keurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 5'juni 1957 G. nr. 75963 tot verhuur van de graskanten langs de Pietsewe*- aan P. Wierikx, alhier; i. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 5 juni 1957, G.' nr 66375, houdende instemming met het raadsbesluit van 17 mei 1957 tot vaststelling van een herzieningsverordening 1957. j. Machtiging van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 15 mei 1957 G'nr 76658 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad 4.750,— voor hét aansluiten van 19 percelen op het waterleidingnet in onrendabele gebieden;

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 28