2. De heer MOERj.UGS vraagt of de gemeente ten gevolge van dergelijke transacties schade ondervindt. De Voorzitter antwoordt, dat dit niet het geval is, doch dat het vel van belang is, dat bij eventuele verkoop nagegaan wordt of de kopers zelf over contanten beschikken. Indien dit hot geval is kunnen de vrij komende gelden voor woningbouw worden aangewend. De heer CORSTJENS snerkt op, dat het dus hierop neerkomt, dat de ge meente woningen goedkoop gaat verkopen om weer duurdere te kunnen bouwen. I De Voorzitter antwoordtdat de bouw van gemeentewoningen toch doorgang moet vinden en vestigt er de aandacht op, dat bij verkoop van woningen een sterkere binding ontstaat tussen do gemeente en do koper-bewoner, terwijl bovendien, zoals reeds is opgemerkt de gemeente bevrijd wordt van de ondorhoudslast van de woningen. De heer VISSE1IBERG vraagt of ook de mogelijkheid aanwezig is een tussen liggende woning van een blok te verkopen. De Voorzitter antwoordt, dat in tegenstelling met voorheen de mogelijk heid hiertoe bestaat. De heer KOEVOETS merkt op, dat hij het van belang acht, dat bij verkoop J van woningen de voorwaarde wordt gestold, dat do gekochte woningen niet mogen worden doorverkocht. De Voorzitter antwoordt, dat zal worden nagegaan óf het stellen van de- i ze voorwaarde mogelijk is. De heer VREUGDE vraagt of het niet mogelijk is het slopen van nog in be hoorlijke staat verkerende woningen togen te gaan. Do Voorzitter antwoordt, dat de door do heer VREUGDE bedoelde woningen door de provincie zijn aangekocht on dat voor de sloping van deze wonin gen extra bouwvolumen is beschikbaar gesteld, zodat de woningvoorraad goen verandering ondergaat. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met de Christe lijke groot, nadat hij verzocht hooft over deze kwestie een oordeel te vormen met het oog op het nemen van een definitieve beslissing in een volgende vergadering. De R a de sekretaris. a d voornoemd, de Voorzitter,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 27