SPOEDEISENDE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op woensdag 29 mei 1957 om 20,00 uur. Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: P. Verholen, L.P.Vrolijk, J. Vreugde, A.van Rijsbergen, ff. Vissenberg, P.F.- Corstjens, G.J.J. Hurxkens, Q. P.Koevoets, G.H.Theunisse, J.M.Roosendaal en L.C. Moerings. Afwezig de leden: F.A. Akkermans (mat kennisgeving) en H.Luijten (wegens ziekte) Sekretaris is H.J. van Mechelen. De voorzitter opent de vergadering met de christelijke groet om 20.05 uur. Op voorstel van de voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering tot de volgende vergadering uit te stellen. Hierna stelt de voorzitter aan de orde het voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een geldlening met de N.V.Bank voor Ne- met N.V.Bankderlandse Gemeenten te s-Gravenhage, tot een bedrag van 224.900, voor Neder- onder de voorwaarden opgenomen in de bij het ontwerp-raadsbesluit ge- landse Ge+ voegde ontwerp-overeenkomst van geldlening. meenten. Spreker vestigt er de aandacht op, dat de door de institutionele beleggers bijeengebrachte geldon voor woningbouw door de Bank voor Ne derlandse Gemeenten zijn verdeeld in verhouding tot de in de afgelopen 3 jaren gebouwde gemeentewoningen, derhalve zonder inachtneming van door particulieren met gemeentegelden gebouwde premie-woningen. Voorts wijst er spreker op, dat het in de loop van dit jaar beschikbaar komende bedrag van 84.300,geheel nodig zal zijn voor de betaling van de benodigde bouwgrond en voor het uitvoeren van riolerings- en bestratingswerkzaam heden, zodat voor de eigenlijke woningbouw niets beschikbaar is. Er zal dan ook geen andere oplossing mogelijk zijn dan pogingen aan te wenden om voor de bouw van gemeentewoningen kasgelden aan te trekken, welk systeem noodgedwongen ook in andere gemeenten wordt toegepast. De heer MOERINGS vraagt of het aangaan van kasgeldleningen geen be zwaren met zich brengt. De Voorzitter antwoordt, dat dit inderdaad het geval kan zijn, doch dat, indien zich moeilijkheden mochten voordoen hot rijk zal moeten hel pen, daar de woningbouw van zo;n groot belang is, dat deze voortgang moet vinden. Hierna wordt, nadat de Voorzitter de ontwerp-geldleningsovereenkomst heeft toegelicht zonder hoofdelijke stemming ov reenkomstig :het voorstel van burgemeester en wethouders besloten tot het aangaan van een geld lening met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage tot een bedrag van 224.900,onder de voorwaarden opgenomen in de ontwerp-overeenkomst. Voorts wordt zonder hoofdelijke stemming besloten akkoord te gaan met het door burgemeester en wethouders ingenomen standpunt om, indien geen andere oplossing mogelijk is, de bouw van gemeentewoningen met kasgeld te financieren. De Voorzitter merkt vervolgens op, dat het gewenst is, dat de raad in een volgende vergadering een standpunt bepaalt met betrekking tot de verkoop van gemeentewoningen aan personen, die hierin gehuisvest zijn. Thans bestaat de mogelijkheid tot verkoop van gemeente woningen over te gaan en wel tegen de boekwaarde. Aangezien de werkelijke waarde hoger ligt, ontvangen de kopers in feite oen extraatje van de gemeente,Hier bij is in aanmerking te nemen, dat het gemeentelijk woningbezit dermate groot is, dat het met hot oog op de steeds toenemende onderhoudskosten van belang is, dat tot verkoop van woningen wordt overgegaan, mede ter bevordering van het particuliere woningbezit. Opening. Notulen. geldlening

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 26