V 5. De- Voorzitter antwoordt, dat ter plaatse gevestigde schilders in de gelegenheid zijn gesteld voor deze werkzaamheden in te schrijven, doch hiervoor geen interesse hebben getoond. De heer VISSENBERG verklaart vernomen te hebben, dat de werkzaamheden met betrokking tot het aanbrengen van wijzigingen in de uitbreidings plannen dezer gemeente vertraging ondervinden. De Voorzitter antwoordt, dat dit inderdaad het geval is en dat dit verband houdt met de voorgenomen uitvoering van grote werken in west— Noord-Brabant, ten gevolge waarvan de Planologische Dienst opdracht heeft gekregen o.m. aan hot uitbreidingsplan van Bergen op Zoom voor rang te verlenen. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met de chris telijk r groet. De RAAD de sekretaris, voornoemd, de voorzitter,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 25