4. Verlening garantie hypothecaire geldleningen Onderhandse verkoop van bouwgrond aan H.J.J. Donkers en M.A.van Hooijdonk. Verlenin,g ontslag C.F. Pagemakers als a.: .con to werkman- vakman Rondvraag 7. Voorstel van burgemeester en wethouders in zake het garanderen van hypothecaire leningen in verband met particuliere woningbouw. Do Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen, ingevolge de gemeentelijke bouwcredietregeling te garanderen de navolgende hypothecaire geldleningen, te verstrekken: 1e. door de Centrale Volksbank te Utrecht aan W. Ruijten, alhier, van een bedrag van 10.000, - tegen een rente van 5% -s-jaars op annui- teitsbasis en 2e. door de Nationale Levensverzekeringsbank N.V. te Rotterdam aan M.H. van Hooijdonk, alhier, van eon bedrag van 13.200,tegen een rente van Lplffo -s-jaars, oveneons op annuiteitsbasis. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 3. Voorstel van burgemeester on wethouders om over te gaan tot onder handse verkoop van bouwgrond. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen onderhands te verkopen aan: 1c. H.J.J. Donkers, alhier, oen gedeelte van het perceel soktic D. no. 3.106, ter grootte van 194 m2 voor een prijs van 4,- per m2 en 2e. M.A. var. Hooijdonk, alhier, een gedeelte van hot kadastrale perceel sektie D. nr. 3106, ter grootte van 189 m2 voor een prijs van 4, per m2, een en ander onder de ontbindende voorwaarde, dat door de kopers zelf, binnen een tijdsverloop van een jaar daarop een woning moet worden gebouwd, welke termijn door burgemeester en wethouders tweemaal, telkens voor ten hoogste een jaar kan worden verlengd. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot verlening van ontslag aan een gemeente-arbeider. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten op de gronden vermeld in het ontwerp- raadsbesluit aan C. P. Wagemakers, net ingang van heden ontslag te ver lenen als gemeente-werkman-vakman dezer gemeente, a De voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De hoor AKKERMANS vraagt om aan het Ommegangstraatje, dat voor velen als wandelweg dient, de nodige verbeteringen te laten aanbrengen. De Voorzitter antwoordt, dat hst naar zijn oordeel op geen bezwaar stuit dat van gemeentewege de nodige voorzieningen worden getroffen. De Heer van RIJSBHRGEN vraagt of het niet mogelijk is de haag, die zich aan het begin van de Vierschaarstraat aan de zijde van de provinciale weg bevindt, to laten inkorten, daar het uitzicht ter plaatse belemmerd wordt. De Voorzitter antwoordt, dat zal worden nagegaan wat in deze ka.n ge schieden. De heer MOERINGS brengt tor sprake het onderhoud van de bermen van de wegen en vraagt of het geon aanbeveling verdient om bespuitingen toe te passen. De Voorzitter antwoordt, dat nagegaan zal worden wat in deze gedaan kan worden. De Heer KOEVOETS merkt in dit verband op, dat tegenwoordig bij tuinbouwers vlammenwerpers in gebruik zijn, die voor de verdelging van onkruid uitste kende diensten bewijzen. De Voorzitter antwoordt, dat zal worden nagegaan of er termen aanwezig zijn tot aanschaffing van een zodanig instrument over tegaan, al is de kans niet groot, dat bij de tegenwoordige investeringsbeperking zulks mogelijk zal zijn. De heer VREUGDE merkt op, dat het hen is opgevallen, dat vreemde schil ders werkzaamheden aan gemoontewoningen uitvoeren en vraagt wat hiervan de oorzaak is.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 24