k Vaststelling vergoedings bedragen ar tikelen 101. 101bis. 1.0.- wet 1920 en art.34 be sluit b.l.o. 1949.over 1956. Vaststelling crediet re kening-cou rant en mach tiging aan gaan reke ning-courant overeenkom sten. Opnieuw vast stelling her- zieningsver- ordening sa larissen en toalagonTSn- larisveror- dening Ge- neente-nmb- tenaren 1QRS 3. Spreker vestigt er vervolgens de aandacht op, dat hij geen enkel be zwaar heeft tegen de persoon, die als rijksschatter is opgetreden, doch dat hij het niet juist acht, dat de schatting door een inwoner van Stanpersgat is geschied. De Voorzitter antwoordt, dat hij de mening van de heer Akkermans niet deelt, daar de kwestie van de prijs van de woningen, zoals hij reeds heeft opgemerkt, eerst aan de orde komt, als tot verkoop wordt besloten. Wethouder VROLIJK merkt op, dat hij het vreemd vindt, dat de voorzitter niet is ingegaan op de suggestie van de heet Alckerrnans om over de prijs van de woningen te spreken en merkt verder op, dat de schatting eerst has behoren plaats te vinden, nadat bekend was of tot verkoop van de woningen wordt overgegaan. Spreker merkt vervolgens op, dat hij tegen verkoop van de woningen blijft en geeft als zijn mening te kennen, dat indien de raad tot verkoop zou besluiten in deze vergadering zeker geen beslissing zal worden genomen aan wie de woningen verkocht zul len worden. De Voorzitter wijst er nogmaals op, dat het naar zijn oordeel geen zin heeft over de prijs van de woningen te spreken zolang niet bekend is of tot verkoop wordt overgegaan. Spreker merkt verder op, dat van het tijdstip van overneming van de herbouwplichten het steeds de bedoe ling is geweest om de woningen te verkopen en wijst er op, dat, indien tot verkoop besloten wordt weer kapitaal voor do bouw van nieuwe wonin gen beschikbaar komt, wat in deze tijd van geldschaarste van groot belang is. Hierna komt het voorstel van burgemeester en wethouders in stemming, waarover ook thans weer de stemmen.staakten, zodat op grond van artikel 58 van de gemeentewet dit voorstel is verworpen. ^Voor stemden de heren: van Rijsbergen, Verholen, Moerings, Theunisse, Hurxkens en Koevoets, tegen de heren: Vissenberg, Akkermans, Roosendaal, Corstjens, Vrolijk en Vreugde. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vast stelling van de vergoedingsbedragen ingevolge de artikelen 101, 101bis van de L.O.-wet 1920 en ingevolge art. 34 van het besluit b.l.o. 1949, ov-.r 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze vergoedingsbedragen en de bedragen van de voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven vast te stellen op de bedragen, zoals deze in de ontwerp-besluiten, waarvan voorlezing wordt gegeven, zijn vermeld. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verhoging van het crediet in rekening-courant bij de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten tot 1 juni 1957 en verlening van machtiging aan burgemeester en wethou ders om voortaan het bedrag in rekening-courant met genoemde bank instelling onder goedkeuring van gedeputeerde staten vast te stellen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het crediet in rekening-courant bij genoemde bankinstelling tot 1 juni 1957 te verhogen tot 375-000,en voorts hen te machtigen het bedrag van het rekening-courant-crediet tot 1 janu ari 1958 op een bedrag van maximaal 700.000,vast te stellen, zulks in overleg met de bank en onder goedkeuring van gedeputeerde staten. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot opnieuw vaststelling van een verordening tot herziening van de salarissen en toelagen ingevolge de Salarisverordening Gemeente-ambtenaren 1955- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten, met intrekking van het raadsbesluit van 8 februari 1957, tot opnieuw vaststelling van deze herzieningsverordeningj met inachtneming van de gemaakte bedenkingen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 23