2. Aanmerkingen gemeentebe groting dienstjaar Ged.onthef fing aansl. hondenbei, dienst.j. -1937 Wed,H.v.Keep Subsidie Stichting Sportpark voor het jaar 1956 Voorstel verkoop 3 herbouwwo- ningen te Stampersgat. j. Besluit van burgemeester en wethouders, dd. 3 april 1957, goed gekeurd bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, dd. 16 april 1957, G. nr. 74218, tot wijziging van hun besluit van 14 november 1958, strekkende tot het verlenen van een hypothecaire geldlening aan J-.C. L. Brugnnns, alhier, k. Besluit van burgemeester en wethouders, dd. 3 april 1957, goed gekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 16 april 1957, G., nr. 74217, tot wijziging van hun besluit van 14 no vember 1956, strekkende tot hot verlenen van een hypothecaire geldlening aan G. van der Zee, alhier. 1. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie mi Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage, dd. 9 april 1957, no. 4434 R, betreffende de in het 1e kwartaal 1957 gehouden controle van diverse kassen, u. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage dd. 8 april 1957, N. 4433 R, betreffende de in het 1e kwartaal 1957 gehouden controle van kas en boeken van het Burgerlijk Armbe stuur. De onder de letters a t/m m vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. n. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 16 april 1957, G. nr. 52502, houdende aanmerkin en op de begroting voor het dienst jaar 1957. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten om Gedeputeerde Staten mede te delen wat in het ontwerp-s .hrijven van burgemeester en wethouders, waarvan voorlezing wordt gegeven, is vermeld. o. Schrijven van J.van Helden-Voorbraak, in opdracht van de Wed. H. van Keep, te Oud-Gastel, houdende reclame tegen de opgelegde aan slag in de hondenbelasting voor het jaar 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de hond van b .langhebbende aan te merken als waakhond en aan haar voor een bedrag van 2,50 ontheffing te verlenen' van de opgelegde aanslag ten bedrage van 10,- voor het dienstjaar 1957. p. Verzoek van de Stichting "Sportpark" te Oud-Gastel, dd, 20 april 1957, om voor het jaar 1956 een gemeentelijk subsidie te mogen ont vangen tot het bedrag van het nadelig exploitatiesaldo van het sportpark ad 1.166,49. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie te verlenen. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot onderhand se verkoop van 3 herbouwwoningen te Stampersgat. De Voorzitter bren t onder de aandacht, dat, nu in de vorige vergadering de stemmen hebben gestaakt over het voorstel van burgemeester en wethou ders om tot onderhandse verkoop van deze woningen over te gaan, thans over dit voorstel opnieuw moet worden gestemd en stelt voor hiertoe over te gaan. De Heer AKKERMANS merkt op, dat naar z,;n oordeel de gemeente moet han delen, zoals in deze omstandigheden ieder particulier zou handelen, n.l. door voor deze woningen te laten inschrijven. De Voorzitter wijst er op, dat de heer Akkermans door deze opmerking blijk geeft van de veronderstelling uit te gaan, dat de woningen verkocht zullen worden. Eerst nadat de raad Zich hoeft uitgesproken kan worden nagegaan vrat verder in deze behoort te geschieden, met name de prijs waar- j voor de woningen verkocht zullen worden en aan wie. Inmiddels hebben burgemeester en wethouders aan de heer P. van Aken, rijksschatter, te Stampersgat opdracht verstrekt de woningen te schatten, daar, indien de raad tot verkoop besluit, Gedeputeerde Staten overlegging van een schat- tingsrapport eisen. De heer AKKERMANS verklaart deze gang van zaken onbevredigend te vin den, daar om een oordeel te kunnen vormen de leden van de raad volledig geinformeerd dienen te zijn, ook wat de prijs van de woningen betreft.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 22