VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op vrijdag 17 mei 1957 om 19.00 uur. Voorzitter is te Edelachtbare Heer H.J.n. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de loden: P. Verholen, L. P. Vrolijk, J. Vreugde, A. van R ijsbergen, W. Vissenberg, P.F. Corstjens, G.J.J. Hürxkens, Q.P. Koevoets, G.H. Theunisse, J.M, Roosendaal, F.A. Akkermans en L.C. Moering». Afwezig is het lid H. Luijten (wegens ziekte) Sekretaris is H.J. van Mechelen. De Voorzitter opent do vergadering om 19.15 uur met do christelijke groet en stelt achtereenvolgens aan de orde: Notulen. 1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden, worden onveranderd vastgesteld. Ingekomen 2. Behandeling van de ingekomen stukken. stukken. a. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 3 april 1957, G. nr. 70388, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 8 februari 1957 tot 13e wijziging van de gemeentebegroting 1956. b. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 1 mei 1957, G. nr. 74834, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 april 1957 tot verkoop van een perceel bouwgrond aan J. Aarssen. c. Schrijve.1 van Ged. Staten van Noord-Brabantdd. 24 april 1957, G.nr. 72120, houdende instemming met het raadsbesluit van 11 april 1957 tot toekenning van een uitkering van 10% der kindertoelage over het 4e kwartaal 1956. d. Besluit van burgemeester en wethouders, dd. 17 april 1957, goed gekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 1 mei 1957 G. nr. 75414, tot het aangaan van een kasgeldlening met de provincie Noord Brabant tot een bedrag van 200.000,--, tegen een rente van 5 1/8 's-jaars, voor 3 maanden. e. Besluit van burgemeester en wethouders dd. 27 maart 1957, goedge keurd bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, dd. 16 april 1957, G. nr. 73683, tot wijziging van hun besluit van 14 no vember 1956, strekkende tot het verlenen van een hypothecaire geld lening aan C.W. de Klerk, alhier» f. Besluit van burgemeester en wethouders, dd. 27 maart 1957, goedge keurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 16 april 1957, G. nr. 73685, tot wijziging van hun besluit van 14 november 1956, strekkende tot het verlenen van een hypothecaire geldlening aan J.J. Roepen, alhier. g. Besluit van burgemeester en wethouders, dd. 27 maart 1957, goedge keurd bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, dd. 16 april 1957, G. nr. 73684, tot wijziging van hun besluit van 14 no vember 1956, strekkende tot het verlenen van een hypothecaire geld lening aan J. Wagemakers, alhier. h. Besluit van burgemeester en wethouders, dd. 27 maart 1957, goedge keurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 16 april 1957, G. nr. 73686, tot wijziging van hun besluit van 14 november 1956, strekkende tot het verlenen van een hypothecaire geldlening aan A.A. Derene, alhier. i. Besluit van burgemeester en wethouders, dd. 27 maart 1957, goed gekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 16 april 1957, G. nr. 73687, tot wijziging van hun besluit van 14 november 1956, strekkende tot het verlenen van een hypothecaire geldlening aan P.'M. Broos, alhier.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 21