10. De Voorzitter antwoordt, dat van gemeentewege hierop toezicht wordt uit geoefend en dat, indien hiertoe termen aanwezig zijn de gestorte waarborg som van 25,-- kan worden aangewend voor het aanbrengen van herstellingen. De heer HÜRXKENS vraagt of geen maatregelen kunnen worden getroffen om de stopplaats van de BBA aan het begin van de Rijpersweg te verplaatsen, zulks met het oog op de veiligheid van het verkeer ter plaatse. De Voorzitter antwoordt, dat in deze met de BBA overleg zal worden ge pleegd. De heer VAN RIJSBERGEN vraagt hoe het staat met de dienstkleding van de gemeente-arbeiders. De Voorzitter antwoordt, dat van Gedeputeerde Staten bericht is ontvangen dat de door de raad vastgestelde vergoedingsbedragen te hoog zijn, doch dat burgemeester en wethouders alsnog pogingen aan zullen wenden om de vastge stelde bedragen goedgekeurd te krijgen. De heer VREUGDE brengt onder de aandacht, dat hem uit courantenberichten is gebleken, dat het gemeentebestuur van Fijnaart met het polderbestuur samenwerkt om te bereiken, dat ook de polderwegen in die gemeente in be hoorlijke toestand komen te verkeren en vraagt of ook hier op dit terrein geen resultaten te bereiken zouden zijn. De Voorzitter antwoordt, dat over deze aangelegenheid reeds verschillende malen contact met het waterschapsbestuur is opgenomen, doch tot heden zonder resultaat. Slechts is bekend, dat het waterschapsbestuur bij de P.C. een subsidieaanvraag heeft ingediend om te komen tot verbetering van enige belangrijke water..,chapswegen. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het v/oord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met de christelijke groet. De R a a d de sekretaris, voornoemd, de voorzitter,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1957 | | pagina 20