Notulen. Ingekomen stukken. 2. In verband met de bijzondere financiële toestand zal de woningbouw zich dit jaar in hoofdzaak tot gemeentelijke woningwetbouw moeten be perken. In deze sector zullen 35 woningen worden gebouwd, terwijl als overigens de financiële mogelijkheid hiertoe aanwezig is het restant van het beschikbare bouwvolumen, n.l. voor 12 woningen voor particulieren zal worden bestemd. Ten aanzien van de bouwactiviteit moge ik het volgende opmerken: In de loop van het vorig jaar zijn gereedgekomen: 63 woningen, waarvan 4 herbouwwoningen, 18 premiewoningen, waaronder 3 krotopruimingen, 4 gemeente-premiewoningen en 37 woningwetwoningen. Op 1 januari van dit jaar waren in aanbouw 34 woningen, waarvan 5 herbouwwoningen, 24 pre miewoningen, waaronder 2 krotopruimingen en 5 woningwetwoningen. Sedert 1946 zijn zonder de herbouwgevallen gebouwd: 15 noodwoningen, 162 woning wetwoningen, 16 duplex-woningen en 6 gemeentelijke premie-woningen, in totaal derhalve 199 woningen. Sedert 1950 zijn gebouwd 63 premiewoningen waaronder 7 voor krotopruiming. Hiervan zijn gebouwd met hypothecair crediet van de gemeente 56. Het totaalbedrag van de uitgegeven bouwcre- dieten bedraagt tot heden 434.366,De woningvoorraad bedroeg op 1 januari 1957: volgens de gehouden woningtelling op 30 juni 1956: 1.533 na deze datum gereedgekomen: 5Ü Totaal: 1.584 afgebroken in het 2e halfjaar 1956 4 Resteert: 1.580 woningvoorraad op 31 december 194? 1.323 Vermeerdering 257 Ten aanzien van de loop van de bevolking is het nog steeds zo, dat het getal der geboorten dat van overlijden overtreft, namelijk 181 ge boorten tegen 56 overledenen, een overschot derhalve van 125. Het ver- trekcijfer van 302 overtreft verre dat van vestiging van 190, hetgeen een nadelig verschil geeft van 112, zodat de totale vermeerdering over 1956 slechts 13 bedraagt. Het aantal inwoners op 31 december 1956 bedroeg: 3930 mannen en 3608 vrouwen, totaal derhalve 7538. Het bouwen van woningen zal aan het vertrekoverschot een halt moeten toeroepen,zodat ook hierom de aandacht van het gemeentebestuur op wo ningbouw gevestigd zal moeten blijven. Het wordt overbodig geacht de medewerking van de raad te vragen om de bestedingen en investeringen te beperken tot het noodzakelijke. Het landsbelang is hiermede gediend. Ook het gemeentebestuur zal deze lijn volgen. Als gevraagd wordt hoe lang dit zal duren dan kan ik slechts ant woorden, wat ik van anderen vernam, die er wellicht meer van weten en die een termijn aannemen van één jaar. Moge ik dan ten slotte U allen danken voor de prettige samenwerking in het voorbije jaar en de hoop uitspreken dat Gods zegen in 1957 op ons gezamelijk werk moge rusten. Hierna stelt de voorzitter achtereenvolgens aan de orde. 1. Vaststelling van d.e notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden worden onveranderd vastgesteld. 2. Behandeling van de ingekomen stukken. a. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 december 1956, G. nr. 29950 tot goedkeuring van het raadsbesluit tot verhoging van het rekening-courant crediet voor 1956. b. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 16 januari 1957, G. nr. 62000 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 december 1956 tot vaststelling van het rekening-courant crediet voor 1957.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 2