Spreker acht het ongewenst tot verkoop te hesluiten, daar de belangen van ingezetenen, die niet in staat zijn een dezer woningen te kopen, doch die dringend behoefte hebben aan andere woonruimte, hierdoor geschaad worden. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders het standpunt innemen, dat het particulier voningbezit zoveel mogelijk moet worden be vorderd en wijst er op, dat in verschillende gemeenten reeds wordt over gegaan gemeentelijke woningwetwoningen aan particulieren te verkopen. De heer THEUNISSE merkt op, dat van verschillende zijden wordt aange drongen op bezitsvorming door particulieren, zodat naar zijn oordeel het voorstel van burgemeester en wethouders met deze gedachte in overeenstem ming is. Wethouder VROLIJK merkt op, dat hij in de vergadering van burgemeester en wethouders heeft laten blijken het niet met een eventuele verkoop van bedoelde Troningen eens te zijn, daar hij van oordeel is dat in deze ook sociale overwegingen moeten gelden. Vervolgens brengt de Voorzitter het voorstel van burgemeester en wet houders om tot verkoop van de woningen over te gaan in stemming. Voor dit voorstel stemden de heren; Akkermans, van Rijsbergen, Verholen, Moerings, Hürxkens, en Theunisse, tegen de heren; Koevoets, van Roosendaal, Vissenberg, Vrolijk, Vreugde en Corstjens. In de eerstvolgende vergadering zal, nu de stemmen staakten, het voorstel andermaal aan de orde worden gesteld. egrotings- 20. Voorstel van burgemeester en v/ethouders om over te gaan tot wijzi- wijzi gingen ging van de gemeentebegrotingen voor de dienstjaren 1956 en 1957* dienstjaren Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder 1936 en 1957 hoofdelijke stemming besloten de ontwerp-besluiten vast te stellen. Rondvraag. De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer VISSENBERG herinnert aan de mededeling door de Voorzitter in de vorige vergadering gedaan, dat de planologische dienst druk bezig is ook met het uitbreidingsplan voor Stampersgat en vraagt hoever de werkzaamheden zijn gevorderd. De Voorzitter antwoordt, dat in verband met de ontstane moeilijkheden met betrekking tot het Schelde-Rijnkanaalwat ten gevolge kan hebben dat provinciale werken spoedig tot uitvoering zullen komen, de planolo gische dienst inlichtingen bij de provinciale waterstaat heeft ingewonnen en dat zodra deze inlichtingen ontvangen zijn met het in bewerking zijnde wijzigingsplan van het uitbreidingsplan, zowel voor Oud-Gastel als voor Stampersgat .,al worden voortgegaan De heer VISSENBERG vraagt hoe het staat met de aankoop van een woning te Stampersgat van Francois. De Voorzitter antwoordt, dat bedoelde woning door de gemeente zal wor den aangekocht op grond van het voor Stampersgat vastgestelde wederopbouw- plan en dat ter zake onderhandelingen worden gevoerd met het Ministerie van bouwnijverheid en volkshuisvesting. De heer KOEVOETS merkt op, dat hij vernomen heeft, dat er enkele bewo ners van gemeentelijke woningwetwoningen een behoorlijke huurachterstand hebben en vraagt welke maatregelen tegen de nalatigen door burgemeester en wethouders zullen worden getroffen. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders juist dezer da gen besloten hebben strenge maatregelen te treffen tegen degenen, die een huurachterstand van enige betekenis hebben. De heer KOEVOETS vraagt of van gemeentewege controle wordt uitgeoefend op het gemeentelijk woningbezit, teneinde tijdig maatregelen te kunnen treffen, indien de huizen niet behoorlijk bewoond worden.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 19