De Voorzitter antwoordt, dat aan de raad de beslissing is en dat de pro vincie nu eenmaal als eis stelt, dat de provinciale wegen van natriumver- lichting moeten worden voorzien. Op voorstel van de heer VISSENBERG, gesteund door de heren Hürxkens en Koevoets wordt vervolgens overgegaan tot stemming over het voorstel van burgemeester en wethouders, dat met 10 tegen 2 stemmen verworpen wordt, zodat ook in de kom "Oud-Gastel" een witte verlichting zal worden aan gebracht Voor stemden de heren; Verholen en Vrolijk, tegen de heren; Akkermans, van Rijsbergen, Koevoets, Roosendaal, Moerings, Vissenberg, Hürxkens, Theunisse, Vreugde en Corstjens. De heer THEUNISSE verzoekt burgemeester en wethouders bij gedeputeerde staten er op aan te dringen, dat ook te Stampersgat, in het kom gedeelte een "witte" verlichting wordt toegestaan. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten een aanvullend crediet voor de straatverlichting te verlenen van 6.500,--. Toekenning 16. Voorstel van burgemeester en wethouders om met intrekking van het subsidie In- raadsbesluit van 23augustus 1954 over te gaan tot toekenning van terparochieel een gemeentelijk subsidie aan het Interparochieel Sociaal Charita- Sociaal Cha- tief Centrum. ritatief Cen- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wrordt zonder trum. hoofdelijke stemming beskoten met intrekking van het raadsbesluit van 23 augustus 1954, aan het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum, alhier, met ingang van het jaar 1956 een jaarlijks subsidie toe te kennen tot een gelijk bedrag als door deze instelling van het rijk over enig jaar wordt ontvangen. Voeren rechts- 17Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het voeren geding in ver- van een rechtsgeding in verband met een aanhangige onteigeningspro- band met aan- cedure ter verkrijging van gronden benodigd voor woningbouw. hangige ont- De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen over eigenings- te gaan tot het voeren van een rechtsgeding en geeft voorlezing van het procedureontwerp-raadsbesluit. De heer AKKERMANS vraagt of het nog mogelijk is met belanghebbenden ver dere onderhandeling-en te voeren. De Voorzitter antwoordt, dat op basis van de schattingsrapporten deze mogelijkheid niet aanwezig is. Na een korte gedachtenwisseling wordt voorts zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. Voeren rechts- 18. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het voeren geding in ver- van een rechtsgeding in verband met de invordering van verschuldigde band met in- bedragen voor het vervoer van b.l.o.-leerlingen, op grond van een aan- vordering ver- gegane gemeenschappelijke regeling. schuldigde Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en ethouders wordt zonder bedragen voor hoofdelijke stemming besloten tot het gerechtelijk invorderen van de door vervoer van de ouders of verzorgers van b.l.o.-leerlingen verschuldigde bedragen ter b.1.0.-leer- zake van het vervoer dier leerlingen met de door de N.V. BBA te Breda voor lingen. dit doel speciaal beschikbaar gestelde autobus, uiteraard voor zover deze ouders of verzorgers nalatig zijn in de betaling dier kosten. Bespreking 19. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het nemen van een prin- ftl of niet cipebesluit inzake 3 herbouwwoningen te Stampersgat. Verkoop van De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders gaarne het stand- 3 herbouwwo- punt van de gemeenteraad vernemen over de vraag of al dan niet behoort te .Pingen. worden overgegaan tot verkoop van de drie herbouwwoningen te Stampersgat. Het gemeentebestuur is van oordeel, dat het in het belang van de gemeente is, dat de woningen, waarvoor zich een voldoend aantal gegadigden heeft aangemeld, worden verkocht. De heer VISSENBERG vraagt hoe burgemeester en wethouders er toe komen een voorstel te doen om tot verkoop van deze woningen over te gaan.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 18