«m 7. Nadat spreker nog enige bezwaren naar voren heeft gebracht met betrekking tot verkleuringen, welke het gevolg zijn van natriumverlichting, tengevolge waarvan onaangename situaties kunnen ontstaan, beveelt spreker het toe passen van een normale verlichting door middel van TL-buizen of HPL lam pen in de kom Oud-Gastel dringend aan. De Voorzitter antwoordt, dat hij oorspronkelijk ook afwijzend gestaan heeft tegenover natrium-verlichting in de kom, doch dat het bezoek aan Heeze hem tot andere gedachten gebracht heeft. Spreker verklaart van oor deel te zijn, dat middenstandsbelangen zeker niet geschaad zullen worden en dat het doorgaand verkeer er bijzonder mede gebaat zal zijn indien na triumverlichting wordt toegepast, nu de gemeentelijke traverse gelegen is in de provinciale weg Dinteloord-Srampersgat-Oud-Gastel-RoosendaalOok voor het voetgangersverkeer biedt deze "wijze van verlichting grote voor delen. Vervolgens wijst spreker er op, dat burgemeester en wethouders het niet prettig vinden, dat het bestuur van de middenstandsvereniging zich niet gehouden heeft aan de gemaakte afspraak om binnen acht dagen, nadat de reis naar Heeze is ondernomen mede te delen welk standpunt met betrekking tot het al of niet toepassen van natriumverlichting werd ingenomen. Dit bericht is eerst gisteren ontvangen. Het gevolg hiervan is, dat ter zake geen nader overleg met de N.V. PNEM en de maatschappij "Electron" is kunnen worden gepleegd. De heer AKKERMANS merkt op, dat hij het met de heer Biïrxkens eens is, dat natriumverlichting voor de kom "Oud-Gastel" niet aanvaardbaar is. Wethouder VERHOLEN zege de voorkeur te geven aan natriumverlichting en is er van overtuigd, dat, indien hiertoe wordt overgegaan de midden standers na enige tijd tot de conclusie zullen komen, dat een juist be sluit is genomen. De heer AKKEHMANS meent deze opvatting te moeten bestrijden, daar naar zijn oordeel de kans veel groter is, dat tot een tegenover gestelde con clusie gekomen wordt. De heer VREUGDE merkt op, dat afgevaardigden van de middenstand zijn uitgenodigd de reis mede te maken, vat volgens hem inhoudt, dat burge meester en wethouders hiermede te kennen hebben gegeven aan het advies van de middenstand waarde toe te kennen. Spreker is dan ook van oordeel, dat met het uitgebracht advies rekening dient te worden gehouden. De Voorzitter antwoordt, dat het bericht van de middenstandsvereniging te laat is ontvangen en dat burgemeester en wethouders, toen binnen de gestelde termijn geen bericht binnenkwam van het standpunt zijn uitgegaan dat akkoord werd gegaan met het door burgemeester en wethouders ingenomen standpunt. De heer ROOSENDAAL herinnert aan het bezoek, dat de gemeenteraad het vorig jaar heeft gebracht aan de Philipsfabrieken te Eindhoven en aan de rit door Eindhoven en enige in de omgeving gelegen plaatsen, waar ver schillende soorten van straatverlichting zijn bezichtigd en bij welke gelegenheid gebleken isdat verlichting door TL-buizen of HPL-lampen ook prima voldoet, zodat ook naar de mening van spreker er alles voor te zeggen valt met het uitgebrachte advies door de middenstand rekening te houden. Wethouder VROLIJK verklaart van oordeel te zijn, dat burgemeester en wethouders een fout hebben gemaakt door alleen afgevaardigden van de mid denstand uit te nodigen de tocht naar Heeze mede te maken. Naar zijn oordeel hadden ook de raadsleden in de gelegenheid moeten worden gesteld mede te gaan. Spreker stelt voor de leden van de raad alsnog in de gele genheid te stellen, b.v. op een Zaterdagavond de straatverlichting in Heeze te gaan bezichtigen. De Voorzitter antwoordt, dat hierdoor de tot standkoming van de nieuwe straatverlichting weer vertraagd wordt. De heer VISSENBERG vraagt of het bestuur van de middenstand ooet uitnakan wat in <jleze moet gebeuren. De heer THEUNISSE vindt, dat het niet nodig is om aan alles wat de pro vincie in deze verlangt toe te geven.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 17