r 6. Benoeming 13Voorstel van "burgemeester en wethouders om over te gaan tot aan- twee gemeen- stelling in tijdelijke dienst van twee gemeente-arbeiders te-arbeiders De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen tot meergeoefend gemeente-arbeider in tijdelijke dienst, voor een proef tijd van een jaar, tegen een weekloon van 61,44 (minimumloon groep lil) aan te stellen; Adrianus P. Takx, Vierschaarstraat 5 en Johannes de RooijIrenestraat 41 zulks met ingang van een nader door burgemeester en wethouders vast te stellen datum. Na gehouden stemming, waarbij de heren Vrolijk en Vreugde als stemop- nemers fungeren, blijken zowel op P. Takx als op J. de Rooij 12 stemmen te zijn uitgebracht, zodat beide personen onder de hiervoor vermelde voorwaarden zijn benoemd tot meergeoefend gemeentewerkman in tijdelijke dienst. Sluiting on- 14» Voorstel van burgemeester en wethouders om met intrekking van het gevallenver- raadsbesluit van 8 februari 1957 een nadere regeling vast te stellen zekering. met betrekking tot het sluiten van een ongevallenverzekering. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten in afwijking van het reeds eerder genomen raadsbesluit niet het gehele administratieve personeel tegen ongevallen te verzekeren, doch slechts twee, niet met name genoemde ambtenaren. Beschikbaar- 15. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het stelling beschikbaar stellen van een verhoogd crediet voor de verbetering/ verhoogd ere- uitbreiding van de straatverlichting. diet verbe- De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen tering/uit- het reeds eerder beschikbaar gestelde crediet voor de verbetering/uit- "breiding breiding van de straatverlichting met 10.000,-- te verhogen voor straatver- a. de kosten van direktievoering ad 3.100»-- en lichting. b. de meerkosten van de natriumverlichting op provinciale wegen en in de kom Oud-Gastel (gemeentelijke traverse) *6.900, Naar aanleiding van een ontvangen schrijven van de r.k.middenstands- vereniging wijzen burgemeester en wethouders er op, dat, indien de na triumverlichting in de kom niet zou voldoen, deze door andere lampen ver vangen kan worden en de natriumlampen dan bestemd kunnen worden voor de nieuw aan te leggen provinciale rondwegen. Spreker wijst er vervolgens op, dat eerst onlangs gebleken is, dat de provincie, wil de gemeente voor de vereiste ontheffingen ingevolge de provinciale wegenverordening in aanmerking komen, als eis stelt, dat de provinciale wegen van natrium verlichting voorzien moeten worden. Ofschoon deze eis in feite niet geldt voor de kom"Oud-Gastel" (de gemeentelijke traverse) zijn burgemeester en wethouders naar aanleiding van een bezoek, dat zij vergezeld van enige middenstanders, gebracht hebben o.m. aan de gemeente Heeze, waar ook in de kom natriumverlichting is toegepast, tot de overtuiging gekomen, dat het op geen enkel bezwaar stuit deze verlichting ook in de kom van Oud gastel toe te passen. Door middenstanders en ook door particulieren is bij deze gelegenheid bevestigd, dat deze verlichting uitstekend voldoet en geen nadeel berokkend aan hot zakenleven. Het is een rustige ver lichting die ook voor het verkeer grote voordelen biedt. De heer RDRMENS merkt op, dat hij namens de middenstandsvereniging het college van burgemeester en wethouders dank zegt voor de geboden ge legenheid om de reis naar Heeze mee te maken. Als resultaat van de waar nemingen ter plaatse heeft het bestuur van de middenstandsvereniging gemeend het college van burgemeester en wethouders en de raad te moeten adviseren niet over te gaan tot toepassing van natriumverlichting in de kom van Oud-Gastel en wel op grond van de overwegingen, dat deze wijze van verlichting een nadelige invloed op de winkel-etalages uitoefent en dat alle gezelligheid in een winkelstraat wordt weggenomen, wat het zakenleven zeker niet ten goede komt.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 16