I— 5. jziging 7» Voorstel van burgemeester en ethouders om over te gaan tot wijzi- mdndertoela- ging van de kindertoelageverordening. fyevororde- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders vrerdt naar Bung.aanleiding van een circulaire van Gedeputeerde Staten dezer provincie, dd.13 februari 1957G. nr. 68578 zonder hoofdelijke stemming besloten de kindertoelageverordening 1954 "te wijzigen, echter niet overeenkomstig de door de minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrech telijke bedrijfsorganisatie gegeven richtlijnen, zulks met het oog op de handhaving van de bestaande progressiviteit in de kindertoelage. Vaststelling 8. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel- Ber ordening libg van een verordening, houdende beperking van de uitbetaling van Beperking pensioenen aan gewezen wethouders, zomede van de pensioenen aan hun Bi tb e taling vreduwen en vrezen bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen krach- jipensioenen tens de algemene ouderdomswet. gew.wethouders Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze verordening vast te stellen. I\jPnderhandse 9» Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot verkoop Verkoop van van gronden aan particuliere bouwers. Bouwgrond aan Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders »ordt zonder B.AarssenH. hoofdelijke stemming besloten onderhands te verkopen; guckens en 1e. aan J. Aarssen, alhier, een gedeelte van het kadastrale perceel sectie ly.v.d. Broek. D. nr. 2106, ter grootte van plm. 185 m2, gelegen aan de Mar grietstraat voor een prijs van ƒ6,- per m2; 2e. aan H. Buckens, alhier, het kadastrale perceel sectie D. nr. 2989» ter grootte van 240 m2, gelegen aan de Wilhelminastraat voor een prijs van 5,- per m2 en 3e. aan M. van den Broek, alhier, een gedeelte van het kadastrale perceel sectie D. nr. 3066, ter grootte van plm. 240 m2, gelegen op de hoek Koelestraat - Beatrixstraat voor een prijs van 5,- per m2, voor wat beide laatste verkopen betreft onder de ontbindende voorwaarde, dat het verkochte door de koper zelf moet worden bebouwd binnen een termijn van een jaar nadat de overdracht heeft plaats gehad, welke termijn in dien hiertoe termen aanwezig zijn door burgemeester en wethouders tweemaal met één jaar kan worden verlengd. Builing grond 10. Voorstel van burgemeester en -. ethouders tot aankoop van en verkoop Bet H.Lam- van grond aan H. Lambregts, gelegen aan de Oudendijk. BregtsOvereenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten met H.Lambregts, alhier, een overeenkomst van ruiling aan te gaan, waarbij 218 m2 grond van het kadastrale perceel sektie B. nr. 366 (gemeentelijk eigendom) wordt geruild tegen 131 m2 grond van het kadastrale perceel sektie B. nr. 1528 (eigendom van H.Lam bregts) en de prijs voor beide perceelsgedeelten te bepalen op 273,-- (gemeentegrond a 1,25 per m2, grond van H.Lambregts a 2,08 per m2. ,JAankoop 11. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot aankoop «strookjes van strookjes grond, gelegen aan de Oudendijk, van diverse eigena- grond gele- ren. gen aan de Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder Oudendijk. hoofdelijke stemming besloten ten behoeve van de verbreding van de Ouden dijk van P.Lauwen, A.A. van Alphen en L.J.Buijens, van het kadastrale perceel sektie B. nr. 1348 aan te kopen respectievelijk 30 ei2, 30 m2 en 40 m2 voor de prijs van 2,50 per m2. Wijziging 12. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging verordening van de verordening op de heffing van reinigingsrechten. 1 iffeinjgings- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, naar rechten. aanleiding van de door Gedeputeerde Staten dezer provincie bij schrijven van 5 december 1956 G. nr. 5^948 gemaakte bemerkingen, zonder hoofdelijke stemming besloten, in de verordening op de heffing van reinigingsrechten de vereiste wijzigingen aan te brengen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 15