k. 4' Vaststelling staten nog te verhalen posten,over Voorlopige vaststelling rekening ge meentelijk woningbedrijf en gemeente- rekening over het dienst er 1955» 4» Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vast stelling van de staten van de oninbare en nog te verhalen posten over 1955» Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze staten als volgt vast te stellen; Hoofdstuk I Hoofdstuk III Hoofdstuk V Hoofdstuk VII Hoofdstuk VIII, 10 Hoofdstuk VIII, 16 Hoofdstuk IX te verhalen,, te verhalen, te verhalen,, te verhalen te verhalen, te verhalen,, te verhalen,. 275,99 504,— 17,55 130,— 8.883,— 975,— 3.298,67 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot voor lopige vaststelling van de rekening van het gemeentelijk woningbe drijf en van de gemeenterekening over het dienstjaar 1955 De Voorzitter vraagt of de commissie in wier handen deze rekeningen zijn gesteld ter fine van onderzoek en rapport zich van haar taak heeft gekwe ten. De heer CORSTJENS, lid en voorzitter van gemelde commissie rapporteert, dat de commissie, bestaande uit de heer Theunisse en hem (de heer Moerings was afwezig) beide rekeningen op 8 april 1957 heeft nagezien en in orde bevonden, zodat hij namens de commissie voorstelt om tot voorlopige vast stelling van deze rekeningen over te gaan, zoals deze respectievelijk door de administrateur en de gemeente-ontvanger zijn opgemaakt en aan bur gemeester en wethouders zijn aangeboden. De voorzitter vraagt of een der leden nog op- of aanmerkingen op deze rekeningen heeft, deze artikelsgewijze wenst te behandelen of toelichting verlangt. Aangezien niemand het woord verlangt, wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en het advies van de commissie van onderzoek besloten beide rekeningen voorlopig vast te stellen als volgt; rekening gemeentelijk woningbedrijf: Afdeling I. baten op 109.428,37 lasten op. Saldo Afdeling II.: kapitaalsontvangsten op. kapi t aalsui tgaven Géme e nte r e ke ni ng Gewone dienst:inkomsten op uitgaven op. Kapitaaldienst:inkomsten op. uitgaven op Saldo Batig saldo 109.428,37 nihil 180.830,85 180.830,85 nihil 1.090.640,11 1.027.584,38 t63.055,7? 2.988.356,91 3.143.284.58 Nadelig saldo 154.927,67 Toekenning uitkering 10% over het 4& kwartaal 1956 wegens kindertoela ge en kinder- toesl&g. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot toe kenning van een uitkering van 10$ van het wegens kindertoelage en kindertoeslag genoten bedrag over het 4e kwartaal 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt naar aanleiding van een ontvangen circulaire van de minister van binnenland se zaken, bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, dd. 13 februazi 1957, hoofdafdeling O.P.Z. afdeling bezoldiging, bureau II nr. 25964, zonder hoofdelijke stemming besloten aan hen, die als ambte naar in de zin van artikel 1 van de kindertoelageverordening 1954, in gevolge deze verordening gedurende het tijdvak van 1 oktober 1956 tot 1 januari 1957 een kindertoelage en kindertoeslag hebben genoten, een uitkering toe te kennen ten bedrage van 10$ van het deswege over dat tijdvak genoten bedrag.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 14