r 2L' ;EBg 3. ■bsidie Ma- Mr Amabilis- Mhool "fce Ou- Inbosch voor It .jaar "1936/ incipebe- .uit over- iming sport- irk en ver- bning voor- Ereidings- 'rediet voor [i tbr ei ding Jiervan. v. Verzoek van het bestuur van de Mater Amabilisschool te Oudenbosch, dd. 21 maart 1957 om het t.b.v. deze school voor het cursusjaar 1956/57 toegekende subsidie ad 20/ van de kosten der school zodanig te wijzigen, dat over genoemd cursusjaar een subsidie zal worden genoten tot een bedrag gelijk aan 40/> der exploitatiekosten - de te ontvangen provinciale bijdrage. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, in afwijking van het eerder genomen raadsbesluit, aan de Mater Amabilisschool te Oudenbosch voor het cursusjaar 1956/57 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 40/° van de exploitatiekosten van de school na aftrek van de te ontvangen provinciale bijdrage, voor zover betrekking hebbende op uit deze gemeente afkomstige leerlingen. w. Verzoek van de Stichting Sportpark te Oud-Gastel, dd. 8 maart 1957 om zo spoedig mogelijk over te gaan tot uitbreiding van het bestaan de sportpark aan de Veerkensv/eg en om t.z.t. de exploitatie van het sportpark over te nemen en er een gemeentelijk sportpark van te ma ken. De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen "in principe" te besluiten tot overneming van het sportpark in gemeentelijk beheer op een nader te bepalen tijdstip en een crediet beschikbaar te stellen van 1.000,-- ter bestrijding van de kosten van voorbereiding van de uitbreiding van het sportpark, overeenkomstig het uitbreidingsplan. Na een korte gedachtenwisseling, waarbij de voorzitter er op wees, dat de raad door het goedkeuren van het gewijzigde uitbreidingsplan met de uit breiding van het sportpark heeft ingestemd en dat het thans alleen gaat over de al of niet toekenning van een voorbereidingscredietwordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wet houders besloten. De heer KOEVOETS verzocht aantekening, dat hij geacht wil worden tegen dit voorstel te hebben gestemd. x. Verzoek van het Oranje-Comité te Stampersgat, dd. 2 april 1957 cm toekenning van een gemeentelijk subsidie van 224,50 voor de vie ring van Koninginnedag 1957» Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor de viering van Koninginnedag een ge meentelijk subsidie te verlenen tot een maximumbedrag van f 224,50, n.l. 129,50 voor de tractatie van de schoolkinderen en 95," voor de volks feesten. Toekenning y. Aanvraag van C. Lambregts, Pietseweg 17alhier, dd. 6 april 1957 krotoprui- om toekenning van toeslag op de premie ingevolge de premie- en bij- jmingsbijdrage drageregeling woningbouw 1953, i.v.m. krotopruiming. aan C.Lam- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder .Ibregtshoofdelijke stemming besloten de gevraagde krotopruimingsbijdrage te ver lenen. Toekenning subsidie 0- f ranje-Comité Stampersgat Toekenning subsidie Oran je-Comité te ifpud-Gastel [Vaststelling rekening £H££Qrlijk «Armbestuur l dienat.i aar z. Verzoek van het Oranje-Comité te Oud-Gastel dd. 8 april 1957 om toe kenning van een gemeentelijk subsidie van 850,-- voor de viering van Koninginnedag 1957» Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor de viering van Koninginnedag een ge meentelijk subsidie te verlenen van 85^»n.l. 490,- voor de trac tatie van de schoolkinderen en 3&0,voor de volksfeesten en het hou den van optochten. 3. Voorstel van bur-.emeester en wethouders om over te gaan tot goed keuring van de rekening van het burgerlijk armbestuur over het dienst jaar 1955. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze rekening als volgt vast te stellen: gewone dienst: inkomsten op69.078,48 uitgaven op "69.078,48 kapitaaldienst:de inkomsten op1.164 de uitgaven op. 1.164

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 13