r I L. 2. j. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 20 maart 1957» G.nr. 62000 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 8 februari 1957 tot tijdelijke verhoging van het rekening-courant-crediet bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, k. Besluit van burgemeester en wethouders, dd. 13 maart 1957 tot het aangaan van een kasgeldlening met de bedrijfsvereniging voor leder en lederverwerkende industrie, afdeling schoenindustrie te Tilburg tot een bedrag van 200.000,-- tegen een rente van 4i per jaar voor de tijd van 3 maanden (goedgekeurd door Ged.Staten dd. 27 mrt. 1957, G. nr. 72738) 1. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 februari 1957, G. nr. 71098, Ille afdeling, houdende toezending van een ontwerp besluit strekkende tot verhoging van de jaarwedden van de wethouders met 20$. m. Verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim nr. II te Stampersgat, dd. 6 februari 1957, betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1956 n. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 maart 1957, G. nr. 66836, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 december 1956 tot verkoop van grond te Stampersgat aan de N.V. P.N.E.M. 0. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabantdd. 27 maart 1957, G.nr. 66837 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 december 1956 tot verkoop van grond aan de Banket- en Wafelfabriek Gebr. van Sprundel N.V. p. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 maart 1957, G. nr. 66838, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 december 1956, tot verkoop van een.perceel bouwgrond aan C.J. Paantjens. q. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Ad viezen der vereniging van Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage dd. 26 maart 1957, No. 3598R, betreffende de gehouden controle van kas en boeken van het gemeentelijk woningbedrijf in het 1e kwartaal 1957. r. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Ad viezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te »s-Gravenhage dd. 3 april 1957, No. 4030 R» betreffende de in het 1e kwartaal 1957 gehouden controle van kas en boeken van de gemeente ontvanger. De onder de letters a t/m r vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Subsidie "Po- s. Schrijven van het bestuur van het gemengd zangkoor Polymnia te Oud- lymnia" voor Gastel, dd. 5 februari 1957, om toekenning van een gemeentelijk het jaar 1957 subsidie voor het jaar 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan genoemde vereniging, voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 175op grond van de sub- sidieregeling muziek- en zanggezelschappen. .Verhoging t. Schrijven van de Prov. Noord-Brabantsche Bond van het Wit-Gele Kruis subsidie Me- te Tilburg, dd. 8 maart 1957 nr. BF.552/556, houdende verzoek om het „disch, Opvoed - voor het jaar 1956 toegekende gemeentelijk subsidie voor het Medisch jamdi,p- bureau Opvoedkundig Bureau te Roosendaal, met 8$ te verhogen, te Roosendaal Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder tover 1986. hoofdelijke stemming besloten dit verzoek in te willigen. Toekenning u. Schrijven van de Rector van het kindertehuis "Rustoord" te Oister- gem.bijdnn.gp wijk, dd. 26 'februari 1957, om toekenning, voor eenmaal, van een jpstan ver- gemeentelijke bijdrage van 200,in de kosten van verbouwing £2HH-ng kin- van het kindertehuis. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder D-s toord" hoofdelijke stemming besloten de gevraagde bijdrage te verlenen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 12