VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op donderdag 11 april 1957 om 14.00 uur. Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: P. Verholen, L.P. Vrolijk, J. Vreugde, A.van Rijsbergen, W. Vissenberg, P.P. Corstjens, G.J.J. Hürxkens, Q.P. Koevoets G.H. Theunisse, J.M. Roosendaal, P.A. Akkermans en L.C. Moerings. Afwezig is het lid H. Luijten (wegens ziekte). Sekretaris is H.J. van Mechelen. Opening. Nadat de Voorzitter de vergadering om 115 uur met de christelijke groet heeft geopend, wordt op voorstel van we'houder YROLIJK met algemene stem men besloten de heer Luijten, die reeds geruime tijd ziek is, van gemeen tewege een fruitmand aan te bieden en daarbij de wens te verbinden, dat hij spoedig weer de vergaderingen zal kunnen bijwonen. Hierna stelt de Voorzitter achtereenvolgens aan de orde: Notulen. 1Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden, worden onveranderd vastgesteld. Ingekomen 2. Behandeling van de ingekomen stukken. stukken. a. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 februari 1957» G. nr. 63762 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 augustus 1956/ 8 februari 1957 tot 11e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. b. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 6 februari 1957» G. nr. 68363 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 december 1956 tot 12e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. c. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 13 maart 1957» G. nr. 71118 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 8 februari 1957 tot 3e wijziging van begroting van het gemeentelijk woningbedrijf voor het dienstjaar 1956. d. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 13 maart 1957» G. nr. 71119 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 8 februari 1957tot 14e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. e. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 6 februari 1957» G. nr.67082 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 december 1956 tot vaststelling van een uitkerings- en pensioenverordening wethou ders. f. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabantdd. 6 februari 1957» G. nr. 66981 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 december 1956 tot afkoop van een erfpachtscanon voor het perceel sectie D. nr. 3066 van het Burgerlijk Armbestuur. g. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 februari 1957» G. nr.70480 tot goedkeuring van het besluit van burgemeester en wethouders dd. 19 februari 1957tot het aangaan van een kasgeldlening, groot 200.000,--, met de provincie Noord-Brabant, tegen een rente van 4-4 io per jaar, voor de tijd van 2 maanden. h. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 februari 1957» G. nr.69855> tot goedkeuring van het raadsbesluit van 8 februari 1957» waarbij machtiging is verleend tot het aangaan van kasgeldleningen tot een totaalbedrag van 420.000,--. i. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 6 maart 1957» G. nr. 70327, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 8 februari 1957 tot aanwijzing van de gemeentelijke traverse in de kom Oud-Gastel als voorrangsweg.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 11