10. De heer van Rijsbergen vraagt inlichtingen over de kwestie van de gronden aan de Drie Weikes, die door de gemeente aan de aangrenzende bewoners zijn verkocht. Wethouder VERHOLEN antwoordt, dat hij onlangs met de gemeente-opzich ter ter plaatse een onderzoek heeft ingesteld en dat de maatregelen, welke door de gemeente nog zijn te treffen binnenkort getroffen zullen worden, zodat het er thans naar uitziet, dat aan deze kwestie binnen niet al te lange tijd een einde zal komen. De heer VREUGDE verklaart dankbaar gestemd te zijn voor de tegemoet komende houding met betrekking tot het op een vroeger tijdstip laten branden van de straatlantaarns op zon- en feestdagen, doch zou gaarne zien, dat het tijdstip van half zeven wordt vervroegd tot s-morgens half zes, opdat ook de vroege kerkgangers hiervan profijt kunnen trekken. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders wel geen be zwaar zullen hebben dit verzoek in gunstige overweging te nemen en geeft de heer Vreugde in overweging voortaan met een dergelijke vraag niet te wachten tot een raadsvergadering gehouden wordt, doch op een dergelijke omstandigheid ten gemeentehuize de aandacht te vestigen. De heer MOERINGS brengt onder de aandacht, dat dezer dagen tengevolge van het plaatsen van een nieuwe electriciteitsmast in de Vierschaar straat de bewoners van deze straat, zonder hiervoor gewaarschuwd te zijn, een tijd lang van electrische stroom verstoken zijn geweest, wat voor velen, in het bijzonder voor de landbouwbedrijven hinderlijke ge volgen heeft gehad. De Voorzitter antwoordt, dat de aandacht van de plaatselijke vertegenwoor diger van de PNEM op deze omstandigheid gevestigd zal worden, met verzoek voortaan belanghebbenden tijdig te waarschuwen. Wethouder VROLIJK vraagt of, als de gemeente er niet in zal slagen op korte termijn gelden te lenen voor de vernieuwing en uitbreiding van de straatverlichting de thans aanwezige lampen door nieuwe kunnen worden vervangen, daar de verlichting thans zo slecht is, dat het vooral in de kom van het dorp bij avond zowel voor voetgangers als voor het snel verkeer levensgevaarlijk is. De Voorzitter antwoordt, dat bij^de firma Electron te Breda, die de werkzaamheden heeft aangenomen geïnformeerd kan worden hoelang het nog kan duren alvorens hiermede kan worden aangevangen en indien zou blijken dat dit tijdstip nog ver verwijderd ligt noodzakelijke voorzieningen zou den kunnen worden getroffen. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met de christe lijke groet. De Raad voornoemd, de voorzitter, de sekretaris.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 10