1. VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op vrijdag 8 februari 1957 om 14.00 uur. Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M, Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: P. Verholen, L.P.Vrolijk, J. Vreugde, A. van Rijsbergen, W, Vissenberg, G.J.J.HÜrxkens, Q.P. Koevoets, J.M. Roosen daal, F.A.Akkermans en L.C. Moerings. Afwezig met kennisgeving: H. Luijten (wegens ziekte), G.H.Theunisse en P.F. Corstjens. Secretaris is H.J. van Mechelen. De Voorzitter opent de vergadering om 14.15 uur met de christelijke groet en houdt, alvorens tot afhandeling van de agenda wordt overge gaan, de volgende toespraak: Hoewel deze eerste raadsvergadering een weinig is verlaat, ten gevolge van het feit, dat de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1957 eerst thans gereed is gekomen, wil ik toch niet nalaten U allen met Uw gezinnen en ondernemingen een gelukkig en voorspoedig 1957 toe te wen sen. De bouwstop, waarvan het vorige jaar sprake was ten aanzien van open bare werken en waaromtrent toen de hoop uitgesproken werd, dat deze zou worden opgeheven, heeft mede tot gevolg gehad, dat noch een nieuw ge meentehuis, noch een hoofdriolering, noch een gymnastieklokaal tot stand zijn kunnen komen. Bovendien is er intussen een nieuw obstakel bijgekomen, n.l. de bestedings- en investeringsbeperking, die door de re gering worden nodig geacht om het gevreesde spook van inflatie te voor komen. Het gevolg hiervan is, dat de activiteit van de gemeente zich voorlopig zal moeten beperken tot het geheel afwerken van voorbereidings plannen, opdat deze gereed liggen, zodra deze financieringsbeperkingen zullen zijn opgeheven. Slechts êên aangenaam geluid is vernomen, n.l. dat' de woningbouw voortgang kan en moet vinden. De financiering hiervan is verzekerd. Gezien de nog steeds heersende woningnood is het dan ook ver heugend, dat aan deze gemeente voor het jaar 1957 een bouwvolumen voor 47 woningen is toegewezen, een aantal, waarop anderen jaloers zijn. Deze zien echter over het hoofd, dat voorheen aan deze gemeente te weinig bouwvolumen is toegewezen. De achterstand is dan ook in deze gemeente nog zeer groot en eerst als nog een 400-tal woningen zullen zijn bijge bouwd, kan van opheffing van de woningnood worden gesproken. Om het mo gelijk te maken deze woningen te bouwen is herziening van de uitbreidings plannen dezer gemeente nodig. Hoewel in de eerste raadsvergadering van het vorig jaar hierover ook reeds sprake was, begint er eerst thans in de wijzigingen van het uitbreidingsplan, zowel voor Oud-Gastel als voor Stampersgat enige tekening te komen. Voor Oud-Gastel is reeds een eerste schetsontwerp aanwezig, terwijl voor Stampersgat een ontwerp in bewerking is. De voorbereidingen zijn echter nog niet zo ver gevorderd, dat te de zer zake voorstellen aan de raad kunnen worden gedaan, al stond dit met een enigszins voorbarig bericht wel in de courant. Zo spoedig mogelijk zullen uitvoerige mededelingen over de in bewerking zijnde wijzigingen van de beide uitbreidingsplannen worden gedaan. Ten aanzien van het niet in ruime mate beschikbaar zijn van bouwter rein voor particuliere woningbouw is in de in bewerking zijnde wijzigingsplannen bijzondere aandacht besteed. Voorlopig stuit het nog niet beschikbaar zijn van bouwterreinen voor particulieren niet op grote bezwaren, omdat voor particuliere woningbouw geen gelden beschikbaar zijn, zodat het er naar uitziet, dat de particuliere bouw dit jaar geen doorgang zal kunne, vinden. Dit is wel jammer, want er komen steeds meer gegadigden, thans reeds 40 in totaal.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 1