y. Voorberei ding her- zicnln - uitbrei dingsplan Onteigening belang volkshuis- vesting. De Voorzitter antwoordt, dat het inderdaad mogelijk is, dat dit middel in een daartoe leidend geval zal worden aangegrepen. De heer AKKERMANS is van mening, dat, indien aan de financiële ver plichtingen niet kan worden voldaan de Stichting haar arbeid zal moeten staken. De Voorzitter antwoordt, dat dooP het stellen van deze eis naar zijn mening te ver zou worden gegaan, zeker in het geval dat het Stichtings bestuur niet nalatig is. De Heer VISSENBERG wil zich niet tegen inwilliging van het verzoek ver zetten, mits als eis wordt gesteld, dat do gemeente medezeggenschap krijgt in het Stichtingsbestuur. Do heer MOERINGS wijst op de noodzakelijkheid om, ten einde de belangen van derden niet te schaden, een afdoende terrein-afscheiding aan te brengen. De Voorzitter antwoordt, dat een zodanige afscheiding grote kosten met zich zal brengen, doch dat de gemeente voor een behoorlijke afscheiding zal zorg dragen. Nadat de Voorzitter heeft opgemerkt, dat door Burgemeester en Wethouders in de met het Stichtingsbestuur aan te gane overeenkomst rekening zal worden gehouden met do bedoelingen van de Raad, wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders be sloten. 15. Voorstel van burgemeester en wethouders om te bepalen, dat een her ziening van het plan van uitbreiding voor de kom Oud-Gastel in voor bereiding is in verband met de uitbreiding van het Sportpark. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 16. Voorstel van burgemeester en wethouders on over te gaan tot ontei gening van gronden in het belang van de volkshuisvesting. Nadat du voorzitter ontkennend heeft geantwoord op de vraag van wethou der VROLIJK of belanghebbenden nog contact hebben opgenomen om bij minne lijke schikking de benodigde gronden af te staan, wordt zonder hoofdelij ke stemming besloten in het belang van de volkshuisvesting over te gaan tot onteigening van do hierna genoemde personen van de achter ieders naam vermelde percelen of perceelsgedeelten: 1e. A.C.Buijs, Oudendijk 38, alhiersectie Dnr305^( ged) grootte 1.02.70 ha 2e. A.C.van Hassel40, - D." 2807 0.46.00 ha 3e. A.C.van Hassel, 40, u D 11 2473(ged) 0.01.85 ha 4e. Ca.Ma.Ca.v.d.Vorst on Ja.Ja.Ca.van der Vorst, Oudendijk 58, alhier, sectie D.nr 48(ged) 0.19.50 ha D." 52a i! 0.37.70 ha D." 2399ged) 1.43.10 ha i Toepassing gemeen schappelij ke regeling Bouw- wo ning- en Welstands toezicht tot 1 ja nuari 1957 17, Voorstel van burgemeester en wethouders om in afwijking van het raads besluit van 29 oktober 1954 de gemeenschappelijke regeling betreffende het bouw- woning- en welstandstoezicht tot 1 januari 1957 volledig toe te passen. De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen terug te komen op het eerder genomen besluit om zelf in het bouw- en woningtoe zicht te voorzien, ingaande 1 januari 1956 en de datum van ingang van deze maatregel nader te bepalen op 1 januari 1957, tengevolge waarvan do ge meente derhalve nog het gehele jaar 1956 van de volledige diensten van het bouwtoezicht West-Brabant te Breda gebruik zal blijven maken. De heer LUIJTEN merkt op, dat, indien het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt aangenomen tijdig maatregelen getroffen zullen moeten worden om du beschikking over een eigen ambtenaar te krijgen. De Voorzitter antwoordt, dat dit ook in de bedoeling ligt. q De heer AKKERMANS merkt op, dat in dat geval de kosten belangrijk zul len toenemen. De Voorzitter antwoordt, dat voor hetzelfde bedrag als thans de gemeen te verschuldigd is voor toezicht gedurende 2% dag per week door ambtenaren van het bouwtoezicht West-Brabant een volwaardig ambtenaar kan worden aan getrokken, waarover du- gemeente du voortdurende beschikking heeft. - i

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 9