l»' "- ranrLlïïcMÏfg'spSlSInlrSdlGasta! ?ot wediropzegging en ^trekking a. aan de Stichting p p.ebruik af te staan 12.000 m2 grond, ge- SrLIefï tïsijen olden^k. '^•"oïnïïS-ï-oiStf üïut niet in de bedoeling ligt daar hij hot Snortoark wel speelterreinen, doch geen speeltuin thuis hoor 7. Ireffen 12.Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het Dtrfoo^ziircrCtrktTP!CdT;f rcFsïijds door dc- gemeenteraad ge- PÏSF troffen verkeersmaatregelen, met ingang van 1 januari 1956 van rechts- P1 wege hebben opgehouden te bestaan, tengevolge van de inwerkingtreding vafde nieuwe verkeerswet, burgemeester en wethouders voorstellen d« rt^otS^^nFS1^ Acht er dy^vo or alle verkeer komende uit b. geslotenverklaring' van het gedeelte van de Ouderndijkvanaf de Julia- nastraat tot aan de Veerkensweg voor alle verkeer komende uit Noor c. voorFrinsteflen van een wachtverbod voor de westelijke zijde van d. he ins tellen van een wachtverbod voor beide rijden van j£deel- te wn de Kerkstraat vanaf de Veerkensweg tot aan het Sluiskc. fJUÜl het voorstel van burgemeester en «^houders wordt sen der hoofdelijke stemming tot het troffen van deze verkeersmaatregel besloten. Voorstel van burgemeester en wethouders tot ingebruikgeving riK" van gronden aan do Stichting Spc.ltuin te Oud-Gastel on aan de Stichting Speeltuin te Stampersgat. terreinen deStlch P eester en wethouders en over te gaan tot verstrekking vaneen geldlening aan de Stichting Speeltuin Ifitipers- De Voorst«e^mêïkf op, dat burgemeester en wethouders ten aanzien luiS tr1" Sr'jïïï an^aand7stichting Speeltuin attOTSStSTS» kadastrale perocagsectie B.No.1805 voor een huurprijs van 21.22 per jaar; vorstrek- b. aan de Stichting Speeltuin te Oud-Gastel aflosbaar ken rroot 5.000,— tugen eon rente van 31/2% per jaar, atios Ït b gtlhke jaarlijkse termijnen van 333,33 zulks ten behoeve van dë inrichting van Ie aan te leggen speeltuin op het kadastrale per- pnè4C&MTra hot in de nabijheid van de Rijperswo,;; gelegen ^De^oorzitter^antwoordt^dat^dit'terrein buiten hot uitbreidingsplan valt zodat de kans, dat hierop woningen gebouwd zullen worden, gering is. De'heer VISSENBERG vraagt bellang de Stichting van het terrein gebruik k=De'whttor antwoordt, dat dit moeilijk te zoggen valt doch dat hij van oordeel is, dat het gewenst is een termijn te stellen van b.v. 15 jaar, llïks In verband met het feit, dat de Stichting de aangevraagde geldle- BTe Heer^ROOSENDAAL^vraagt ïï'KÏ'd. bedoeling is t.z.t. het Sportpark De heer MOERINGS brengt onder de aandacht, dat hij een termijn van jaar er lang vindt met het oog op niet te voorziene °»standxgheden. De Voorzitter antwoordt, dat het naar zijn oordeel voor dc Stichting op bezwaren stuit om deze termijn korter te stellen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 7