m Wijziging Als.Pol.ver ordening. Wijziging intercommu- nale IZA-re- frollng. ■Wijziging regeling garantie uitkering kinderboe- lage. Toekenning krotoprui- mingsbijdra- Aanvraar rijksbij dra- ;e bouw wo- ningwetwo- ningen Intrekking raadsbesl 20 sep.1955 Delegatie bevoegdheid treffen tij delijke ver keer smaat- regelen aan B.en W. 5. Voorstel van Burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van de algemene politieverordening. De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders, naar.aanlei ding van een ontvangen schrijven van de afdeling Noord-Brabant van de Ver. van Nederlandse Gemeenten te s-Hertogenbosch voorstellen de al gemene politieverordening dez^r gemeente te wijzigen overeenkomstig het toegezonden ontwerp-besluit Nadat van dit besluit door de Voorzitter voorlezing is gegeven, wordt na enige gedachtenwisseling zonder hoofdelijke stemming besloten het ontwerp-besluit vast te stellen. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van de intercommunale IZA-regeling. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten, zulks naar aanleiding van een ontvangen schrijven van het Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren te s-Her togenbosch, de intercommunale I ,Z.A .-regeling te wijzigen, zoals is aan gegeven in het toegezonden ontwerpbesluit. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van de regeling garantie-uitkering kindertoelage. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders naar aanleiding van een door de A.R.K.A. gemaakte opmerking voorstellen in de regeling garantie-uitkering kindertoelage de woorden"wegens het bereiken van de 16-jarige leeftijd11 te vervangen door de woorden "wegens het bereiken van de voor die beëindiging gestelde leeftijd". Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders om ov^r te gaan tot toekenning van krotopruimingsbijdragen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan F.Lambregts en A.J.Heijnen, alhier, een krotopruimingsbijdrage toe te kennen voor de vervanging van hun woningen Stoofstraat no. 48 en Langenbergsestraat no. 13 tot een bedrag, over eenkomende met 15% van do toe te kennen rijksbijdrage. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot aanvraag van een rijksbijdrage voor de bouw van woningwetwoningen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten een rijksbijdrage aan te vragen ingevolge de woningwet voor de bouw van 5 woningwetwoningen aan de Noordzeedijk te Stampersgat. 10.Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot intrek king van het raadsbesluit van 20 september 1955 tot geslotenverkla ring van verschillende wegen bij gelegenheid van bijzondere gebeurte nissen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten dit raadsbesluit in te trekken, zulks naar aanleiding van de brief van Ged.Staten dezer provincie dd. 28 de cember 1955, G.nr.26668, Ie afdeling. 11.Voorstel van burgemeester en wethouders om aan hen te delegeren het uitvaardigen van maatregelen op grond van artikel 6 van het wegen verkeersreglement De Voorzitter merkt op, dat, nu de Minister van Waterstaat zijn oor spronkelijk standpunt met betrekking tot het treffen van tijdelijke ver keersmaatregelen op de wegen bij gelegenheid van bijzondere gebeurtenis sen heeft herzien in dier voege, dat ook bij deze gebeurtenissen artikel 6 van hot wegenverkeersreglement kan worden gehanteerd, burgemeester en wethouders voorstellen do bevoegdheid tot het treffen van zodanige tijdelijke maatregelen( afsluiting van wegen bij kermissen .wielerronden e.d.) aan hen te delegeren. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 6