13. De Voorzitter antwoordt, dat op de afgifte van de "urgentie—verkla ring mag worden gerekend, doch dat thans weer moeilijkheden zijn ontstaan op het gebied van de investeringen. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met de christe lijke groet, na allen prettige kerstdagen, een zalig uiteinde en een voorspoedig nieuwjaar te hebben toegewenst. De R a a d voornoemd,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 64