L> 12. Wijziging ge- 23. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijzi- meentebegro- ging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. ting dienst- Na voorlezing van het ontwerpbesluit, met de daarbij behorende memorie jaar 1956. van toelichting, wordt zonder hoofdelijke stemming besloten dit besluit vast te stellen. Rondvraag. De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer VREUGDE herinnert aan zijn verzoek het vorig jaar gedaan om de straatverlichting tijdens de wintermaanden op een vroeger tijdstip in te schakelen dan voordien het geval is geweest, wat in het bijzonder op de zon- en feestdagen voor de vroege kerkgangers van groot belang Is. Aan dit verzoek is toen gevolg gegeven. Spreker vraagt waarom deze maat regel dit jaar niet wordt toegepast. De Voorzitter antwoordt, dat ter zake een onderzoek zal worden inge steld. De heer VREUGDE vraagt waaraan het toe te schrijven is, dat enige be woners van gemeentewoningen, die aan de Noordzeedijk te Stampersgat zijn gelegen en die verzocht hebben braakliggende grond te mogen huren hier van tot heden nog niets hebben vernomen. De Voorzitter antwoordt, dat juist dezer dagen het door burgemeester en wethouders te dezer sake genomen besluit goedgekeurd van Gedeputeer de Staten is terugontvangen. De Heer THEUNISSE brenggt onder de aandacht, dat veel plezier onder vonden wordt van de in de kom Stampersgat aangebrachte trottoirs en vraagt of het niet mogelijk is, dat ook een trottoir gelegd wordt langs de daarvoor in aanmerking komende gedeelten van de Gastelsedijk-Noord en de Gastelsedijk-West. De Voorzitter wijst er op, dat eerstbedoeld dijkgedeelte in beheer en in onderhoud is bij de provincie en laatstgenoemd gedeelte bij het water schap "Heerjansland"zodat met deze instanties ter zake eerst overleg zal.moeten worden gepleegd. De heer KOEVOETS merkt op, dat nu de Strijpdreef verbeterd wordt voor wat betreft het gedeelte dat in onderhoud is bij de gemeente, het jammer is dat ook niet het gedeelte dat bij het waterschap in onderhoud is wordt opgeknapt en vraagt of niet kan worden bevorderd, dat dit gebeurt. De Voorzitter antwoordt, dat dit een zaak is van het waterschapsbe stuur en wijst er op, dat zich een gunstige gelegenheid voordoet om deze kwestie aan de orde te stellen, nu morgen een algemene vergadering van "Heerjansland" gehouden wordt. De heer KOEVOETS wijst er op, dat bewoners van de nieuwe wijk er over klagen, dat slechts enkelen het verschuldigde reinigingsrecht voldoen, terwijl meerderen, die eveneens van de dienst gebruik maken geen reini gingsrecht betalen. De Voorzitter antwoordt, dat naar deze omstandigheid een onderzoek zal worden ingesteld. De heer ROOSENDAAL vraagt of het bekend is wat met de woningen Molen eind 13 en 15, laatstelijk bewoond door Puttiger en de Jong gaat gebeu ren. De Voorzitter antwoordt, dat het niet bekend is welke plannen de ei- ganaar met deze woningen heeft. De heer VAN RIJSBERGEN vraagt of het niet mogelijk is langs de Ouden dijk, ter plaatse waar Schijvenaars en Keldermans wonen een goot te stra ten op dezelfde wijze als langs de Meirstraat en de Stoof straat is gebeurd. De Voorzitter antwoordt, d.at zal worden nagegaan of de afwatering ter plaatse kan worden verbeterd. De heer ROOSENDAAL vraagt in verband met een courantenbericht hoe het staat met de plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 63