10. Wi.izIging 15. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijzi- jeugdsubsi- ging van de jeugdsubsidieregeling. dieregeling Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten deze regeling als volgt te wijzigen: 1e. het derde lid van artikel 6 vervalt in verband waarmede het cijfer «if» voor het laatste lid van dat artikel wordt gewijzigd in het cijfer "3". 2e. het cijfer "1" voor het bestaande 1e lid van artikel 7 vervalt, alsmede het tweede lid van artikel 7. Uijz iging 16. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging salarisver- van de salarisverordening gemeente-ambtenaren 1955. ordening ge— Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt na meente—amb— door de voorzitter gegeven toelichting zonder hoofdelijke stemming be— tenaren_1955sloten het ontwerp-wijzigingsbesluitdat tot stand is gekomen na ge*. pleegd overleg met de Katholieke Bond van Overheidspersoneel, district Tilburg, vast te stellen. Onderhandse 17. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot onder- verkoop handse verkoop van een perceel bouwgrond aan C.Paantjens. penceel Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- - bouwgrond dor hoofdel^k® steaming besloten onderhands aan C.J.Paantjens, bakker, aan C.Jalhier, te verkopen een zuid-oostelijk gedeelte van het kadastrale per- Pa.ant.iensceel sectie D, no. 3080, ter grootte van 371 ni2 voor een prijs van 5j— per m2. Onderhandse 18. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot onder- verkoop handse verkoop van een perceeltje grond aan C- en G. van Sprundel, p-orceelt.j e alhier. grond aan De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen clo fa,. Gebr.aan de fa. G. en C. van Sprundel, alhier, onderhands te verkopen een van Sprun» zuid-oostelijk gedeelte van het kadastrale perceel sectie D.No.3095 iel» ter grootte van 87,5 m2 voor een prijs van f 3,— per n2. De heer VREUGDE wijst er op, dat het naar zijn oordeel niet juist is, dat de grond, waarover het hier en bij het vorig agendapunt gaat reeds in gebruik is genomen en eerst thans de beslissing van de raad wordt uitgelokt. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders, gezien de bestemming van deze gronden in het uitbreidingsplan, tegen voorlopige ingebruikneming geen bezwaar hebben gemaakt, onder voorwaarde echter, dat door belanghebbenden .genoegen zou worden genomen met de door de raad vast te stellen grondprijs. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten. Verhoging 19. Vootstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot verho- crediet ver- ging van het crediet voor de verbetering van de woning Koelestraat 4-3, betering Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- woning Koe- der hoofdelijke stemming besloten het bij raadsbesluit van 30 juni 1954- lestraat 4-3.beschikbaar gestelde crediet van 1.650,voor de verbetering van de woning Koelestraat no. 4-3 te verhogen tot 3.650, Onderhandse 20, Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot onder- verkoop -per- handse verkoop van een perceeltje grond, gelegen te Stampersgat ceelt.je aan de N.V. PNEM te 's-Hertogenbosch. .grond aan Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder de N.V.PNEM .hoofdelijke stemming besloten aan de N.V. PNEM tc- 's-Hertogenbosch onder hands te verkopen het noord-oostelijk gedeelte van het kadastrale perceel sectie B. No. 1813, ter grootte van 56 m2, voor de prijs van 1,per m2.onder de in het ontwerpbesluit vermelde voorwaarden.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 61