vÏÏ IOO.mS.I! B"C0Urant"°Vereenk0mSt °an te Kaan tot een bedrag 9. 9. Y.erhoging Voorstel van burgemeester .en wethouders om over te gaan tot verhoging rekening- van het rekenmg-courant-crediet bij de n.v. Bank voor Nederlandse Ge? courant-cre- meenten, voor het jaar 1956. ueuenanase üe- a 0v®re^k°mstiS het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- Ned.Gemeen- der hoofdelijke stemming besloten het rekening-courantcredie? bii gerneïdê m^g^et bankinstelling voor het jaar 1956 te verhogen tot fYoo.000,- Aangaan rek. courant-o vereenkomst met N.V.Bank Ned.Gemeen ten voor het jaar 1957. Machtiging burgemeester en wethou ders tot het aangaan van kasgeldle ningen. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het aan gaan van een rekenmg-courant-overeenkomst met de N.V.Bank voor Ne derlandse gemeenten voor het jaar 1957 aorVhoSflï?HfiS.het.VOOï:Stel Va° ^gemeeher en wethouders wordt zon- a» 5S stemming besloten .et femelde bankinstelling voor het 11. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het ver lenen van machtiging tot hot aangaan van kasgeldleningen in het jaar h„5f^?k0mf lE.heteV00rStel Van ^rgemeester en wethouders wordt zonder geldleiinï-n tüt1"8 besl?te\han te machtigen tot het aangaan van kas- geldleningen tot een maximumbedrag van 1.300,000, zijnde f 420 000 - meer dan by het vorige machtigingsbesluit is toegestaan. ■B^HCh^klPK 12* ^?orstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot aanwen- f.edeelte re- ding van de reserve van het gemeentelijk woningbedrijf ffï$-S"eene^driïtter T" °P' ^emeesteï uethoudeS'voorstellen beiriif niv gedeelte van ae reserve voor bijzondere doeleinden van het gemeente- J ,llJ* w°nmgbedryf aan te wenden voor de dekking van de kosten van aanleg van waterspoeling op ae closets in het complex van de 53 woningwetwo- ningen te Oud-Gastel en Stampersgat en wel tot een bedrac van 3 600 - De heer AKKERMANS vraagt zich af of het wel verstandig is over een gedeelte van de reserve te beschikken. hnïn !°°wtte£ antwoordt' dat naar het oordeel van burgemeester en wet houders het zeker verantwoord is om voor het doel, waarvoor het bedrag nodig is een gedeelte van deze reserve aan te wenden, waartegen ook van overheidswege geen bezwaar wordt gemaakt. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hooidelyke stemming besloten. 13. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel ling van een nicuuo algemene politieverordening De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen tot opnieuw vaststelling van de algemene politieverordening over te gaan waartoe de noodzaak aanwezig is in verband met de vele in de laatste' jaren in deze verordening aangebrachte wijzigingen. Nadat spreker heeft opgemerkt, dat slechts enkele kleine redactionele wijzigingen zijn aange bracht en de kwestie van het aanbrengen van reclameborden e.d. geregeld is, wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot opnieuw vaststelling van de algemene politieverordening over te gaan overeenkomstig het ont werp van burgemeester en wethouders. 14. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot afkoop van de erfpachtscanon, rustende op enkele percelen grond, in eigen dom toebehorende aan het burgerlijk armbestuur (hoek Koelestraat - Beatrixstraat) Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten de erfpachtscanon voor het kadastrale perceel sectie D. no. 3066 ad 9,— per jaar, verschuldigd aan het burgerlijk armbestuur dezer gemeente tegen penning 20 af te kopen der halve voor een totaalbedrag van 180,~ teneinde de eigendom over dat perceel te verkrijgen. Opnieuw algemene litieveror dening. Afkoop erf pachtscanon sectie D.no. 3066 van het Burgerlijk Armbestuur

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 60