5. Toekenning kosten ver voer kind .L.Welten naar en van b. l.o.-school te Roosendaal Toekenning kosten ver voer kindo ren A.Bakkers naar b.l.o.- school te Roosendaal. •Toekenning subsidie IferICath jeugdbe scherming te Roosen daal voor het .jaar 1955. Vaststelling voorschotten instandhou- dingskosten diverse scholen voor het .jaar (artt. 101 ,101bis l-.O.-'.et en art,34- besl. b.l.o.) v. Verzoek van A.L.Welten te Oud-Gastel om een tegemoetkoming uit de gemeentekas als bedoeld in artikel 126,jo.art.13 der L.O.-wet 1920 te mogen ontvangen in de kosten van vervoer van zijn dochtertoe Petronolla ilcxia per autobus naar en van de St.Agnesschooi voor b.l.o. te Roosendaal. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten kosten van "bedoeld vot-vour tot V-ueropzu -gin voor rukuiiihg dvr site te -nemen. w. Verzoek van A.Bakkers te Oud-Gastel, om een tegemoetkoming uit de gemeentekas als bedoeld in art. 126,jo.art.13 der L.O.-wet 1920 te mogen ontvangen in de kosten van vervoer van zijn dochtertjes Cornelia M. en Anna M. per autobus naar en van du St.Agnesschooi voor b.l.o. te Roosendaal. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke st a-ing besloten de kosten van bedoeld vervoer tot we deropzegging en op de gebruikelijke voorwaarden voor rekening van deze pemeente te nemen. x Verzoek van do vereniging Katholieke Jeugdbescherming te Roosen daal dd. 29 oktober 1955 Bnr .19-27/55 om voor het jaar 1956 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 313,87, neerkomende oo cent per r.k.inwoner. Na een korte gedachtenwisseling over doel en werkwijze van deze ver eniging wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en wethouders besloten, voor het jaar 1956, een ge meentelijk subsidie toe te kennen van 0,01 per inwoner, naar de toe stand op 1 januari 1956. 3 Voorstel van Burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel ling van het voorschot, bedoeld in art. 101 van de L.O.-wet 1920,voor de bijzondere lagere scholen en voor de schippersschool en vaststelling voorschot vergoeding vakonderwijs R.K.Meisjesschool te Oud-Gastel voor Overeenkomstig*het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten bedoelde voorschotten als volgt vast te stei- lGn°a. voor het g.l.o.(art.101 LO-wet 1920) voor hot R.K.Kerk bestuur van du parochie van de H.Laurentius te Oud-Gas- tel op1 b. voor het R.K.Kerkbestuur van de parochie van de H.H. Martelaren te Gorcum te Stampersgat op c. voor het v.g.l.o.(art.101 wet L.O.-wet 1920) voor het R.K.Kerkbestuur van de parochie van du H.Laurentius te Oud-Gastel op d voor het continu-onderwijs aan schipperskinderen b.l.o. (voorschot art.34 besluit b.ljo.)voor du St.Vlctorstich-^ ting te Oud-Gastel op e. vakonderwijs(art101 bis L.O.-wet 1920) R.K.Kerkbestuur van de parochie van de H.Laurentius te Oud-Gastel. voor het g.l.o. op en voor het v. g. 1o. op 3.775,— 4.416,67 3.516,67 581,75 4.023,93 Beschikbaar stelling gelden voor inrichting van de schippers school :,St Jozef" te Oud-Gastel 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om ingevolge artikel 72,jo. art.126,3e lid, van de L.O.-wet 1920 gelden beschikbaar te stellen voor de inrichting van de Schippersschool "St. Jozef" Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon-r der hoofdelijke stemming besloten dit verzoek in te willigen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 5