8. Vaststelling vergoedings bedragen voor het E.l.o. .v.g.l. o. en b.1.o. voor het 11937. j Garantie hy- pothecaire I geldlening oj grond van da gemeente- lil'ke bouw- credietrer-o- ling t.b.v. Toekenning krotoprui- I raingsbijdra- I ge aan A.C. Naenenen J. I Broos, 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel ling van het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 101 van de lager- onderwijswet 1920 voor het bijzonder g.l.o., het bijzonder v.g.l.o. en in- art,-34- van. het besluit b.l.o, 194-9, voor het bijz, b.l.o. (conti- fiu—onderwijs aan schipper skinderen) voor het jaar 1957 Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon— r hoofdelijke stemming besloten deze vergoedingsbedragen voor het jaar 1957 als volgt vast te stellen: a. voor het bijzonder g.l.o. op 35,per leerling; b. voor het bijzonder v.g.l.o. op "50,—— per leerling; c. voor het bijzonder b.l.o, op 'r 50,—— per leerling; 5. Voorstel van burgemeester en -wethouders om over te gaan tot het ga randeren van een hypothecaire geldlening op grond van de gemeentelijke bouweredietregeling. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten overeenkomstig de bepalingen van de gemeen telijke bouwcredietregeling de rente en aflossing te garanderen van een door de Gelders-Noord-Brabantse Bouwkas N.V. te Utrecht aan A. van Al phen te Oud-Gastel te verstrekken hypothecaire geldlening, groot 10.500, rentende 4% met een looptijd van 30 jaar en voorts onder de voorwaarden opgenomen in het ontwerp-besluit. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het toe kennen van krotoprui.m.ngsbjjdragen. Na een korte gedachtenwisselin, wordt zonder hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten aan A.C. Naenen, Kuivezand 3 en J. Broos, vierschaar straat 2 een krotopruimingsbijdrage toe te kennen voor de vervanging van hun woningen ten bedrage van 15% van de ter zake toe te kennen rijks premie. j Beschikbaar- 7. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot beschik- .gelling baarstelling van een crediet voor onrendabele aansluitingen aan het 8 Crediet on- buizennet der Waterleidingmaatschappij Noord-West Brabant. I rendabele De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen I aansluitin- in verband met de aansluiting van een aantal over de gehele gemeente fcen^en ver- verspreid liggende onrendabele percelen aan het waterleidingnet van [lening ga- genoemde maatschappij rant ie voor 1e. een bijdrage a fonds perdu te verlenen van maximaal 4.750,en percelen die 2e. voor elk perceel, dat minder wordt aangesloten een bijdrage'uit de --'■et aan ge- gemeentekas aan de maatschappij te verlenen van 16,50 per jaar. sloten worden De heer MOERINGS vraagt of thans ook de nog niet aangesloten percelen gelegen aan de Gastelsedijk Zuid voor aansluiting in aanmerking komen. De Voorzitter antwoordt, dat het in deze aansluitingen betreft, waar mede een bedrag van belangrijk meer dan 1.000,per aansluiting ge moeid is en op grond hiervan voorlopig nog niet voor aansluiting in aan merking komen. Overeenkomstig de voorstellen van burgemeester en wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten. Intrekking 8. Voorstel van burgemeester en wethouders, met intrekking van de reeds en opnieuw eerder vastgestelde verordening, om over te gaan tot vaststelling van Ijststelling een nieuwe verordening inzake het toekennen van een pensioen en een jachtgeld- uitkering aan gewezen wethouders, zomede van een pensioen aan hun I an pensioen- weduwen en wezen, pegeling Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder I wethouders, hoofdelijke stemming besloten tot intrekking van de bij raadsbesluit van 28 juni 1956 vastgestelde wachtgeld- en pensioenregeling voor wethouders en tot vaststelling van een nieuwe zodanige regeling overeenkomstig het ont werp van burgemeester en wethouderè.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 59