7. Handhaving ta. Bezwaarschrift van W.T. van der Made, Noordzeedijk 18 te Stampers- aanslag hon- gat, dd. 18 september 1956, tegen de hem opgelegde aanslag in de denbelasting hondenbelasting 1956 ten bedrage van 10,(koh.art.260. dienstjaar Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- 1956 W.T?,v. der hoofdelijke stemming besloten de opgelegde aanslag te handhaven, cLmade. daar uit het bezwaarschrift blijkt, dat het in deze een hondje betreft dat voor genoegen gehouden wordt. Handhaving ua. Bezwaarschrift van J.M.Roosendaal, Kerkstraat 27 te Oud-Gastel aanslag hon- dd. 14- november 1956 tegen de hem opgelegde aanslag in de hondèn- denbelastinr belasting 1956 ten bedrage van f 10,(koh. art.352) dienstjaar Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- 1956, J.M^ der hooxdelijke stemming besloten de opgelegde aanslag te handhaven, daar Roosenaaal_._ het met aannemelijk is, dat de betreffende hond uitsluitend wordt ge houden ter bewaking van huis en erf, doch tot genoegen van de houder. Af wij zende va. Verzoek van C. J.Keijenberg te Stampersgat, dd. 2? oktober 1956 beslissing om^in aanmerking te mogen komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten te maken door zijn dochtertje Johanna Helena voor het bezoeken van de r.k.u.l.o.-school te Oudenbosch. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke^ stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen daar de bruto-inkomsten van aanvrager de vastgestelde norm overschrijden K.B.ontei-ge- wa« Koninklijk Besluit van 9 november 1956 No, 66, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 9 februari 1956, zoals dat nader is ge wijzigd op 28 september 1956, tot onteigening ingevolge art. 77, 1e lid, 4e der onteigeningswet, t.n.v. de gemeente, in het be lang van de volkshuisvesting. Dit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen. verzoek G.J Keijenberg tegemoetko ming reis kosten. ning .gronden volkshuis vesting. Tegemoetko ming kosten van vervoer leerlingen naar üi.H. school t xa. Schrijven van A. Maliepaard, alhier, dd. 18 december 1956 houden de verzoek de kosten van vervoer van drie kinderen naar en van de Ned. Hervormde School te Oudenbosch. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan verzoeker met ingang van 17 decem- ber 1956 een tegemoetkoming te verlenen van 50% in de kosten van bedoeld Oudenbosch vervoer per autobus van de 3.B.A. aan A.Malie paard. Afwijzende be- ija. Schrijven van H.Dekker, alhier, houdende verzoek om de kosten van slissxng ver- vervoer van 3 kinderen naar en van de Prot.school te Roosendaal _zoek H.Dek- voor rekening van de gemeente te nemen. !e^_ver£oe- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt ding reis- zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslis- £osten. sen, daar het bruto-inkomen van aanvrager de vastgestelde norm over schrijdt. Aanbieding 3. Aanbieding van de gemeenterekening en van de rekening van het gemeen- rekenxngen te lijk woningbedrijf, over het dienstjaar 1955. dienstjaar De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders ter voldoening aan bet bepaalde in de artikelen 256 en 265 van de gemeentewet overleggen de gemeenterekening en de rekening van het gemeentelijk woningbedrijf over het dienstjaar 1955, met alle daarbij behorende bescheiden. Op verzoek van de Voorzitter verklaren de heren Moerings, Theunisse en Corstjens zich bereid deze rekeningen aan een onderzoek te onder werpen en hierover in een volgende vergadering rapport uit te brengen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 58