6. Uit de omstandigheid, dat burgemeester en wethouders geen afrekening hebben ontvangen mag worden afgeleid, dat geen tekort is ontstaan. Om toch in het bezit te komen van het subsidie van 100,wordt thans een normaal subsidieverzoek ingediend, ook voor wat het jaar 1956 betreft. Dit achten burgemeester en wethouders niet juist. Zij stellen daarom voor ingaande 1 januari 1957 een jaarlijks subsidie te verlenen van ƒ,100, De heer MOERINGS merkt op, dat de resultaten van het dit jaar gehouden concours bevredigend zijn geweest en wijst er op, dat naar zijn oordeel de ze vereniging evengoed als zoveel andere verenigingen voor een normaal subsidie uit de gemeentekas in aanmerking komt. De Voorzitter antwoordt, dat hij het met de zienswijze van de heer Moe- rings eens is en dat hij persoonlijk de ruitersport een goed hart toe draagt, doch dat dit alles niet wegneemt, dat de wijze van behandeling niet juist is. De heer MOERINGS verklaart van oordeel te zijn, dat besloten is tot toekenning van een subsidie van 100,en vindt het standpunt, dat burgemeester en wethouders innemen om over 1956 geen subsidie te ver lenen onjuist. De Voorzitter wijst er nogmaals op dat besloten is een subsidie te ver lenen van maximaal 100,in een eventueel tekort voor het gehouden concours, wat ook door wethouder Verholen bevestigd wordt. Wethouder Vrolijk vestigt er de aandacht op, dat de rijvereniging reeds jaren subsidie had kunnen krijgen, indien dat was aangevraagd. De heer MOERINGS stelt hierna voor ook voor het jaar 1956 een subsi die te verlenen van 100,welk voorstel door de heren Koevoets en Hürxkens gesteund wordt. Na gehouden stemming blijkt, dat dit voorstel met 7 tegen 4 stemmen is aangenomen. Vóór stemden de heren Hürxkens, Koevoets, Roosendaal, van Rijsbergen, Vreugde Moerings en Akkermans, tegen de heren Theunisse, Vrolijk, Corstjens en Verholen, zodat besloten is ingaande 1 januari 1956, aan de rijvereniging "Heer jansruiters"al hier, een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 100, Subsidie qa. Verzoek van de Ned. Hervormde Commissie voor maatschappelijk werk N.H.Commis- in de Westhoek van Noord-Bralaant te Kruisland, dd. 5 november 1956 sie Maat- om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen schappelijk van 77, Werk West- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoek Noord- hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie te verlenen* Brabant voor het jaar 1957. Ged.onth. ra. Bezwaarschrift van W.ïïagemakersAchterdijk 38 te Oud-Gastel, aanslag hon- dd. 1 oktober 1956 tegen de hem opgelegde aanslag in de honden denbelasting belasting 1956 ten bedrage van 10,(koh.art.4?2) dienstjaar Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- 1956. W.Wa- der hoofdelijke stemming besloten aan verzoeker ontheffing tot een bedrag gemakers2,50 te verlenen, nu uit een nader ingesteld onderzoek is gebleken, dat het in deze een hond betreft uitsluitend gehouden ter bewaking van huis en erf. Ged. onth. sa. Bezwaarschrift van P. van Bavel, Rijpersweg 108 te Oud-Gastel, dd. aanslag hon- 1 oktober 1956 tegen de hem opgelegde aanslag in de hondenbelas- denbelasting ting 1956 ten bedrage van 10,(koh.art.34) dienstjaar Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- 1956. P.v. der hoofdelijke stemming besloten aan verzoeker ontheffing tot een bedrag Ba'-relvan 2,50 te verlenen, nu uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat het in deze een hond betreft uitsluitend gehouden ter bewaking van huis en erf.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 57