1 5. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen aan genoemde stichting voor het jaar 1957 en volgende jaren een gemeen telijk subsidie te verlenen van 22,50 per in deze gemeente woonachtige leerling van de r.k.landbouwwinterschool en r.k.tuinbouwschool te Breda. De heer MOERINGS vestigt er de aandacht op, dat hij met het voorstel van burgemeester en wethouders niet kan instemmen, daar te Breda een gecombineerde land- en tuinbouwschool aanwezig is, terwijl te Roosendaal alleen gelegenheid bestaat landbouwonderwijs te ontvangen. De Voorzitter antwoordt, dat deze omstandigheid naar zijn oordeel wei nig verschil maakt, daar toch slechts een soort onderwijs kan worden ge volgd. De heer KOEVOETS verklaart de zienswijze van de heer Moerings te delen daar te Breda twee mogelijkheden aanwezig zijn, zodat deze school uitge breider is. ila een korte gedachtenwisseling wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten het gevraagde subsidie van 50,per leerling uit deze gemeen te te verlenen. Toetreding la. Verzoek van de Stichting Eindhovens Hogeschoolfonds te s-Herto- begunstiger genbosch, dd. 27 juli 1956, No. EH 1060/T/W om als ondersteuner Eindhovens toe te treden tot het fonds. Hogeschool— Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder fonds. hoofdelijke stemming besloten, ingaande 1 januari 1957, toe te treden als begunstiger tot genoemd hogeschoolfonds en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vast te stellen op 50, - Subsidie afd. ma. Verzoek van de afd. Oud-Gastel van de Katholieke Bond van Ouden Oud-Gastel van Dagen en gepensionneerden dd. 9 oktober 1956 om voor het jaar Kath.Bond 1957 een hoger subsidie te mogen ontvangen dan van ƒ1,- per lid. van Ouden van Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder dagen en ge- hoofdelijke stemming besloten aan genoemde afdeling voor het jaar 1957 pensionneer- een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 1,50 per lid, berekend naar den voor het het aantal leden op 1 januari 1957. jaar 1957. Subsidie afd. na. Verzoek van de Bond van bejaarden te Stampersgat, dd. 20 oktober Stampersgat 1956 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ont- Bond van be- vangen. jaarden voor Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- het jaar der hoofdelijke stemming besloten aan genoemde bond voor het jaar 1957 1957. een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 1,50 per lid, berekend naar het aantal leden op 1 januari 1957. Subsidie oa.Verzoek van de K.A.B. te Breda, dd. 23 oktober 1956 om voor het jaar Gewestelijke 195? een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 15,per Sociale jaar voor elke deelnemer aan de gewestelijke sociale school uit deze school.uit- gemeente en van 7,50 per jaar voor elke deelnemer aan de eenvou- gaande van dige sociale school uit deze gemeente. de K.A.B. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder te Breda. hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie te verlenen. Verzoek pa. Verzoek van de rijvereniging Heerjansruiters te Oud-Gastel, dd. 17 subsidie november 1956 om ingaande 1956 een jaarlijks gemeentelijk subsidie rijvereni- te mogen ontvangen van 100, ging "Heer- De Voorzitter merkt op, dat dit verzoek een korte toelichting vereiste jansruiters"In een vorige vergadering is besloten aan de rijvereniging "Heerjansrui- -ing.1 Janu- ters" een subsidie te verlenen van 100,in een eventueel tekort bij ari 1956. gelegenheid van het in de loop van deze zomer gehouden concours.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 56