4. Bijdrage lage re tuinbouw school te Ou- denbosch voor het .jaar 1956 fa. Verzoek van de gemeente Oudenbosch dd. 29 november 1956 om voor het jaar 1956 een bijdrage te verlenen van 32,per leerling uit deze gemeente die de lagere tuinbouwschool bezoekt in de ten laste van die gemeente blijvende kosten dier school. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de gevraagde bijdrage voor het jaar 1956 te verlenen. Subsidie In- ga. Verzoek van de vereniging Instituut St. Louis te Oudenbosch, dd. ok tober 1956 om toekenning van een gemeentelijke bijdrage in de exploi tatiekosten van de door haar geëxploiteerde H.B.S. over 1957 tot een bedrag van 50,— per leerling, die deze H.B.S. bezoekt en afkom- stig is uit deze gemeente. voor het jaar Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder 1957. hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1957 het gevraagde subsidie te verlenen. stituut St. Louis te Ou denbosch voor H.B.S. Subsidie K.E. Harmonie St. Caecilia te ha. Verzoek van de K.E. Harmonie St. Caecilia te Stampersgat, dd. 6 oktober 1956 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- C» V» r~< 4- -1 1 Stampersgat oeu wemouaers worax zon- voor het jaarder hoofdelijke stemming besloten aan genoemde harmonie voor het jaar 1957 1957. oVfirpfinlfnmqf.i d» Ho v-,-,,-,0, 1 Subsidie R.K.Accor- Aeonclub i!Con Amore' voor het Subsidie Melodia te Stampersgat voor het jaar 1957. Subsidie 4*k. land bouwschool en r.k. tuinbouw school te Breda. overeenkomstig de subsidieregelin muziek- en zanggezelschappen een ge meentelijk subsidie toe te kennen van 450, ia. Verzoek van de R.K.Accordeonclub "Con Amore" te Oud-Gastel, dd. 20 november 1956 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mo gen ontvangen. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen aan genoemde vereniging voor het jaar 1957, overeenkomstig de subsidierege ling muziek- en zanggezelschappen een gemeentelijk subsidie toe te kennen van ?50,~ De heer ROOSENDAAL vestigt er de aandacht op, dat verschillende leden van deze vereniging afkomstig zijn uit omliggende gemeenten en vraagt of het niet juister is, dat ook in deze gemeenten subsidie wordt ge vraagd. De Voorzitter antwoordt, dat in de subsidieregeling voor muziek- en zanggezelschappen te dezen aanzien niets bepaald is, zodat het bezwaar lijk aangaat bij de bepaling van het subsidiebedrag met gemelde omstan digheid rekening te houden. Uiteraard ontmoet het geen bezwaar, dat de vereniging pogingen aanwendt een subsidie te verkrijgen uit de kassen van die gemeenten vanwaar leden afkomstig zijn. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten aan de r.k.Accordeonclub "Con Amore" voor het jaar 1957 overeenkomstig de subsidieregeling muziek en zanggezelschappen een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 150, ja. Verzoek van de Mandolinevereniging Melodia te Stampersgat, dd. 29 november 1956 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan genoemde vereniging voor het jaar 1957, overeenkomstig de subsidieregeling muziek- en zanggezelschappen een gemeentelijk subsidie te verlenen van 225, ka. Verzoek van de Stichting van de N.C.B. tot bevordering van het r.k. land- en tuinbouwonderwijs te Breda, dd. 15 september 1956 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 50,per in deze gemeente woonachtige leerling der r.k. land- bouwwinterschool en r.k.tuinbouwschool te Breda.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 55