3. w. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 5 december 1956 G, nr. 52379, tot goedkeurin; van hot raadsbesluit van 28 juni 1956 tot het uitlenen van gelden aan de "Stichting Sportpark" te Oud- Gastel. x. Schrijven van het bestuur van het contactorgaan van ontvangers van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners te Amsterdam, dd. 17 ok tober 1956, houdende aanbieding van een exemplaar van het onder dagtekening van 20 augustus 1956 aan de Minister van Binnenland se Zaken gericht adres inzake de organisatie van de werkzaamheden op het terrein der gemeentefinancien. De onder de letters a t/m x vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. ij. Verzoek van het hoofd der r.k.meisjesschool te Stampersgat, dd. 24 september 1956 om een jaarlijks subsidie te mogen ontvangen voor de instandhouding van een jeugdbibliotheek bestemd voor meis jes tot 12 jaar. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- otheek voor der hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen, daar het hier kosten betreft welke moeten worden bestreden uit de bijdra ge ex artikel 101 der lager-ond.erwijswet 1920. Afwijzende beslissing verzoek sub sidie voor .jeugdbibli- schoolkin- deren. Afwijzende z. Verzoek van de Kon. Nederlandse Automobiel club te s-Gravenhage beslissing dd. okt.1956 om toe te treden als buitengewoon lid. inzake toe- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- treding der hoofdelijke stemming besloten niet tot toetreding over te gaan, daar KNACdeze gemeente reeds lid is van de A.N.W.B. Afwijzende beslissing aa. Verzoek van de Stichting Lager Nijverheidsonderwijs in de bisdommen Breda en den Bosch te Tilburg, dd. 3 oktober 1956 om voor het gaar verzoek sub- 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen. sidie Stich- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, even- ting lager als vorige jaren, zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit nijverheids- verzoek te beslissen. onderwijs te Tilburg. Subsidie r. ba. Verzoek van de Stichting r.k.Bibliotheek te Stampersgat, dd. 3 k.bibliotheek december 1956 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 500, Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- te Stampers gat. der hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie te verlenen. Subsidie ca. Verzoek van de St.Vincentiusvereniging te Oud-Gastel, dd. 17 sep- r.k.biblio- tember 1956 om ten behoeve van de r.k.bibliotheek te Oud-Gastel theek te een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen voor het jaar 1957 Oud-Gastel van 750, voor het Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- jaar 1957. der hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1957, ten behoeve van ge noemde bibliotheek een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 650, Subsidie da. Verzoek van de stichting Sportpark te Oud-Gastel, dd. 4 december stichting 1956 om het nadelig exploitatiesaldo van het sportpark over 1955 Sportpark in de vorm van een gemeentelijk subsidie uit te keren. over het Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder jaar 1955. hoofdelijke stemming besloten aan de stichting voornoemd, een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 1.681,43. Subsidie ea. Verzoek van de St.Radboudstichting te Nijmegen, dd. 31 oktober 1956 St.Radboud- om vanaf 1 januari 1956 een jaarlijks gemeentelijk subsidie te mogen stichting ontvangen van 100,voor elke student die in Nijmegen studeert voor 1956 en afkomstig is uit deze gemeente. ,e«v. laren. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie, ingaande 1 janu ari 1956, tot wederopzegging, te verlenen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 54