S3 2. h. Koninklijk Besluit van 26 oktober 1956 no. 4-9 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 april 1956 tot vaststelling van een veror dening op de keuring van waren. i. Koninklijk Besluit van 28 september 1956 no. 8, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956, tot vaststelling van een veror dening op de heffing van reinigingsrechten in deze gemeentewelke goedkeuring geldt tot 1 januari 1966. j. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 21 november 1956 G. nr. 53119 G, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 april 1956 tot partiele wijziging van het uitbreidingsplan dezer gemeen te (sportpark) k» Schrijven van de Districts-Gezondheidsdienst Roosendaal dd. 24 sep tember 1956 No. 229, houdende toezending van een exemplaar van de ontwqrp-begroting voor het jaar 1957, met verzoek eventuele be zwaren voor 1 november 1956 kenbaar te maken. 1. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 24 oktober 1956, G. nr. 59681, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 septem ber 1956 tot verkoop van bouwpercelen in het Karolinaplan aan J.C.L.Brugmans en anderen, m. Mededeling van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 31 oktober 1956 G. nr. 56478, dat wordt ingestemd met het raadsbesluit van 30 au gustus 1956 tot wijziging van de arbeidsovereenkomstenverordening, n. Mededeling van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 31 oktober 1956 G. nr. 56477 d.at wordt ingestemd met het raadsbesluit van 30 au gustus 1956 tot wijziging van de wachtgeldregeling, o. Mededeling van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 31 oktober 1956 G. nr. 56475, dat wordt ingestemd met het raadsbesluit van 30 augustus 1956 tot wijziging van het algemeen ambtcaaronre 1-meent, p. Mededeling van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 1? oktober 1956 G. nr. 56479/58964 dat wordt ingestemd met de raadsbesluiten van 30 augustus en 28 september 1956 tot 4e en 5e wijziging van de sa larisverordening gemeente-ambtenaren 1955. q. Rapport van het centraal bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te s-Gra- venhagedd. 6 november 1956, No. 16897R betreffende kasopneming en controle administratie bij het gemeentelijk woningbedrijf over het 3e en 4e kwartaal 1956. r. Rapporten van het Centraal bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Graven- hage, dd. 14 november 1956, nos. 17169, 17170 en 17171 R.betreffen de de in het 4e kwartaal 1956 gehouden controle van kas en boeken van de ontvanger, sekretaris-penningmeester van het Burgerlijk Arm bestuur en diverse andere kasbeheerders, s. Besluit van burgemeester en wethouders van 7 november 1956 tot het aangaan van een kasgeldlening, groot 200.000,rentende 4% 's-jaars per 19 november 1956 voor de tijd van 3 maanden met de N.V. Trichtsche Bank te Maastricht, t. Besluit van burgemeester en wethouders van 11 december 1956 tot het aangaan van een kasgeldlening groot 100,000,rentende 4%% 's-jaars per 15 december 1956 voor de tijd van 3 maanden met de N.V. Trichtsche Bank te Maastricht, u. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 17 oktober 1956, G. nr. 59429 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 september 1956, waarbij machtiging is verleend tot het aangaan van kasgeldle ningen tot een bedrag van 500,000,in 1957. v. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 10 oktober 1956, G. nr. 52379 houdende verdaging van de beslissing omtrent de goed keuring van het raasbesluit van 28 juni 1956 tot het uitlenen van gelden aan de Stichting Sportpark te Oud-Gastel,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 53