■pening. Itulen. iigekomen tukken/ VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 18 december 1956 om 15 00 uur Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M.Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: P. Verholen, L.P.Vrolijk, J. Vreugde, A. van Rijsbergen, P.F. Corstjens, G.J.J. Hurxkens, Q.P. Koevoets, G.H.Theunis- seJ.M. Roosendaal, F.A. Akkermans en L.C. Moerings. Sekretaris is H.J. van Mechelen. De Voorzitter merkt na opening van de vergadering met de christelijke groet om 15.30 uur op, dat het lid H.Luijten wegens ziekte verhinderd is deze vergadering bij te wonen, terwijl het lid W. Vissenberg blijkens schrif telijke mededeling uit protest afwezig is, daar het treffen van verschil lende door hem gevraagde maatregelen in het belang van de ingezetenen achterwege zijn gebleven, met name die bedoeld in de rondvraag van de laatst gehouden vergadering. De Voorzitter zegt het jammer te vinden, dat de heer Vissenberg afwe zig is, daar indien dit niet het geval was hij het volgende had kunnen vernemen: 1e. voor het tijdig ruimen van de putjes bij de betreffende gemeentewonin gen te Stampersgat, ten gevolge waarvan verstoppingen in de riole ring ontstaan, moeten de bewoners zelf zorgdragen; 2e. dat de waterspoeling in de w.c.'s van deze woningen niet normaal functionneert is aan de sub 1 bedoelde omstandigheid te wijten en 3e. dat het aanbrengen van douche-cellen in deze woningen niet uitvoer baar is. Hierna stelt de Voorzitter achtereenvolgens aan de orde: 1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden, worden onveranderd vastgesteld. 2, Behandeling van de ingekomen stukken. a. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 14 november 1956, G. nr. 61599 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 tot 25e wijziging van de gemeentebegroting 1955- b. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 14 november 1956, G. nr. 61598 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 tot 26e wijziging van de gemeentebegroting 1955» c. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 14 november 1956, G. nr. 61597 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 tot 5e wijziging van de begroting van het woningbedrijf 1955. d. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 1? oktober 1956, G. nr.53141 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 augustus 1956 tot 9e wijziging van de gemeentebegroting 1956. e. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 17 oktober 1956, G. nr, 59230 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 augustus 1956 tot 10e wijziging van de gemeentebegroting 1956. f. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 17 oktober 1956, G, nr. 59228 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 augustus 1956 tot 2e wijziging van de begroting van het woningbedrijf 1956. g. Mededeling van de Districts-Gezondheidsdienst Roosendaal dd. 2? november 1956 no. 288 dat de begroting van inkomsten en uitgaven van die dienst voor 1956 door Gedeputeerde Staten van Noord-Bra bant is goedgekeurd bij besluit van 29 augustus 1956 G. nr. 25110.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 52