8. verkoop tot stand is gekomen de beschikking over het gekochte ver krijgt. De Voorzitter vestigt er.de aandacht op, dat dit besluit tot gevolg heeft, dat het onder volgnummer 10 genoemde bedrag van 78.838,met 2.274,50 verhoogd moet worden. Rondvraag. Hierna vraagt de Voorzitter of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer VISSENBERG wijst er op, dat de riolering in de Noordzeedijk niet normaal functionneertwat naar sprekers mening zijn oorzaak vindt in het feit, dat de putten vol modder zitten. Voorts brengt spreker onder de aandacht, dat de'W.C.'s in de gemeen tewoningen aan de Noordzeedijk, die van een waterspoeling zijn voorzien niet behoorlijk functionneren. Ten slotte merkt spreker op, dat de bad- cellen in deze woningen nog niet zijn afgewerkt en vraagt wat hiervan de reden is. De Voorzitter antwoordt, dat naar een en ander een onderzoek zal worden ingesteld. De heer CORSTJENS vraagt een onderzoek te laten instellen naar de oor zaak van de onaangename lucht die in de nabijheid van de woning van de Wed. A.C.Akkermans-Hack in da Veerkensweg steeds wordt waargenomen en waarvoor de buurtbewoners geen verklaring kunnen vinden. De Voorzitter zegt dit onderzoek toe. ^De heer KOEVOETS vraagt of het niet gevonden kan worden, dat vereni gingen en clubs meer dan éénmaal per jaar verlenging van het sluitings uur verkrijgen. De Voorzitter antwoordt, dat in daartoe leidende gevallen hiertegen geen bezwaar bestaat. De heer KOEVOETS vraagt of burgemeester en wethouders niet in overweging kunnen nemen om aan te verlenen vergunningen ingevolge de loterijwet de voorwaarde te verbinden, dat iedere vereniging niet langer dan drie maan den loten mag verkopen met het oog op de bescherming van de belangen van andere verenigingen die eveneens een loterij organiseren. De Voorzitter antwoordt, dat het wel heel lastig is om een zodanige re geling te treffen, nu het aantal verenigingen, dat zich op dit gebied beweegt zeer groot is. De heer THEUNISSE vraagt waaraan het toe te schrijven is, dat de bouw van de woning van Keldermans aan de Gastelsedijk West, stagneert. De Voorzitter antwoordt, dat belanghebbende zelf hiervan de schuld is, nu hij in afwijking van de normale gang van zaken, zoveel mogelijk zelf de woning wil bouwen. Hierbij kont nog, dat belanghebbende niet steeds in acht neemt de door het bouwtoezicht gegeven aanwijzingen. De heer van RIJSBERGEN merkt op, dat nog steeds de kwestie van de door de gemeente verkochte gronden aan de Drieweikes is afgewerkt en verzoekt maatregelen te treffen, dat alsnog ten spoedigste hiertoe wordt overge gaan. De Voorzitter antwoordt, dat de niet afwerking van deze aangelegenheid toe te schrijven is aan meningsverschillen tussen belanghebbenden onder ling en dat deze eerst moeten worden opgelost vooraleer van gemeentewege orde op zaken kan worden gesteld. Wethouder VERHOLEN merkt in dit verband op, dat van gemeentewege nog wel gezorgd moet worden voor het aanbrengen van een grppel ter plaatse, doch, dat de hieraan verbonden werkzaamheden, tengevolge van personeels - gebrek, tot heden niet zijn kunnen worden uitgevoerd. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met de Christe lijke groet. De R A A D voornoemd, de sekretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 51