CO 7. V erlening van medewer king 013 grond van artikel 72 L.O.-wet 1920, bouw gymnastiek lokaal ver bouw r.k. .jongens school en aanleg cen trale ver warming. Geheime zitting Heropening openbare vergadering. a. de vergoedingsbedragen bedoeld in artikel 101 der L.O.-wet 1920 over 1955 vast te stellen als volgt: 1voor het g10 A.R,K.Kerkbestuur van de Parochie van de H.Laurentius te Oud-Gastel: 719 x 30,21.570, B.R.K.Kerkbestuur van de Parochie van de H.H.Martela ren van Gorcum te Stampersgat: 270 x 30,8.100, 2. voor het v.g.1o. R.K.Kerkbestuur van de Parochie van de H.Laurentius te Oud-Gastel88 1/3 x 46,65 4.120,75 b. de vergoedingsbedragen bedoeld in artikel 101bis der L.O.-wet 1920 over 1955 vast te stellen als volgt: 1. voor het g.l.o. R.K.Kerkbestuur van de Parochie van de H.Laurentius te Oud-Gastel op... 547,8? 2. voor het v.g.1o R.K.Kerkbestuur van de Parochie van de H.Laurentius te Oud-Gastel op... 3.275,77 c. Het vergoedingsbedrag, bedoeld in artikel 34 van het besluit b.l.o. 1949, over 1955 vast te stellen als volgt: voor het continu-onderwijs aan schipperskinderen: St.Victorstichting te Oud-Gastel op 70 1/3 x 42,50 2.989,17 d. de bedragen der voor vergoeding in aanmerking komende kosten van het onderwijs over 1955 vast te stellen als volgt 1voor het g.l.o. A. R,K.Kerkbestuur van de Parochie van de H.Lauren tius te Oud-Gastel op...22.784,22 B. R.K.Kerkbestuur van de Parochie van de H.H.Marte laren van Gorcum te Stampersgat op6.133,15 2. voor het vg1o R.K,Kerkbestuur van de Parochie van de H.Laurentius te Oud-Gastel op.4.511,95 3. voor het continu-onderwijs aan schipperskinderen: St. Victorstichting te Oud-Gastel.3.184,77 14. Voorstel van burgemeester en wethouö„ers tot het verlenen van mede werking ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor de bouw van een gymnastieklokaal met toebehoren en kosten van eerste inrichting, de verbouweing van de R.K.Jongensschool St.Joannes en het aanbrengen van een centrale verwarming in de bestaande school, zulks naar aan leiding van het verzoek van het R.K.Kerkbestuur van de Parochie van de H.Laurentius te Oud-Gastel dd. 26 september 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de gevraagde medewerking te verlenen. Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten ter bespreking van een aangelegenheid, waaromtrent openbaarheid niet gewenst is over te gaan in geheime vergadering. Na heropening van de openbare vergadering wordt zonder hoofdelijke stemming besloten van W. van der Mast, expediteur, alhier, onderhands aan te kopen: de woning, met garage en erf, gelegen op het kadastrale perceel sectie E. nr. 1691, voor een bedrag van 30.000,onder uitdrukkelijk beding, dat de gemeente uiterlijk na een jaar, nadat de

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 50