4. j,Toekenning subsidie Stichting R.K.Biblio theek te Stampersgat voor het .jaar 1955 'en toekennin van een een malig extra subsidie. Tc ok y.fiiin; subsi lio Wit-GeK- Kruis voor het jaar 1956 Toekenning subsidie St.Vincen- tius-scraina- ri Wernhouts burg te Zun- dert. Beschikbaar stelling Marktplein voor Vlaara- se kermis te organi seren door Gastel Vooruit. Toekenning extra tege moetkoming voer ver voer blo leerlingen naar scho- Sen te Roosendaal q.Verzoek van de Stichting R.K.Bibliotheek Stampersgat dd. 13 jan.1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie van 500,per jaar voor de jaren 1955 on 1956 ten behoeve van de leesbibliotheek en van een extra eenmalig subsidie van 300,voor de inrichting van een jeugdbibliotheek. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen aan deze stichting voor het jaar 1956 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 500,ten behoeve van de leesbibliotheek en een extra g eenmalig subsidie van 300,voor de inrichting van een jeugdbiblio theek, doch afwijzend te beslissen op het verzoek om ook voor het jaar 1955 een subsidie van 500,te verlenen, aangezien dit jaar inmid dels is verstreken. Overeenkomstig de voorstellen van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten r.Verzoek van het Wit-Gele Kruis, afd.Oud-Gastel te Oud-Gastel, dd. 16 december 1955 om een gemeentelijk subsidie van 3-300,voor het jaar 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan het Wit-Gele Kruis, alhier, voor het jaar 1956 de navolgende subsidies toe te kennen: 'oen subsidie in de kosten van salarissen en sociale lasten van de wijkverpleegsters van 1.500, per wijkverpleegster en per jaar maximaal; een subsidie van maximaal 150,in de exploitatiekosten van het consultatiebureau voor zuige lingen en een subsidie van 150,maximaal in de exploitatiekosten van het consultatiebureau voor kleuters een en ander met een absoluut maximum van het exploitatietekort op deze posten, zoals dit uit een na het afsluiten van het subsidiejaar in te zenden exploitatierekening zal blijken, zullen de de genoemde maximale subsidiebedragen bij wijze van voorschot en in afre kening worden betaalbaar gesteld, zo spoedig mogelijk na goedkeuring van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. s.Verzoek van het St.Vincentius-seminarie Wernhoutsburg te Zundert dd. 10 december 1955 om een gemeentelijk subsidie in de kosten van oplei ding van priesterstudenten uit deze gemeente afkomstig. Overeenkomstig hot voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder l-hoofdelijke stemming besloten aan genoemd seminarie, te beginnen met het studie-jaar 1955/56, zulks tot wederopzegging, een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 100,per studiejaar en por leerling afkomstig uit deze gemeente. t.Verzoek van de rijwielsportvereniging "Gastel Vooruit" te Oud-Gastel dd. 25 januari 1956, om het Marktplein om niet^beschikbaar te stel len voor een door haar te organiseren Vlaamse kermis op 7 en 8 april 1956. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen dit verzoek in te willigen. De heer Akkermans vraagt of bij inwilliging van het verzoek de staan gelden aan de gemeente ten goede komen. De Voorzitter antwoordt, dat dit ni^-t het geval is en ook niet het geval kan zijn, daar de organiserende vereniging deze gelden dringend nodig heeft om tot een sluitende exploitatie te komen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten. u.Verzoek van de Ver. Instituut St.Louis te Oudenbosch dd. 29 april 1955, No. 2425B.Rsd. en het Genootschap tot Opvoeding te Roosendaal dd. 4 mei 1955 om een extra tegemoetkoming uit de gemeentekas te verlenen in de kosten van vervoer van b.1.0.-leerlingen uit deze gemeente naar de b.l.o.-scholen te Roosendaal ten bedrage van 35,94 per maand. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het gevraagde bedrag, met ingang van 1 januari 1955 beschikbaar te stellen, zulks tot wederopzegging.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 4