1 6. Verzoek ver traging ba sisbedrag alg.uitke ring gemeen tefonds voor 1957 en vol gende jaren. 10. Voorstel van Burgemeester en wethouders inzake het indienen van een verzoek tot verhoging van het basisbedrag algemene uitkering gemeentefonds in verband met een berekend begrotingstekort voor het dienstjaar 1957. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen te besluiten tot het indienen van een verzoek bij de ministers van bin nenlandse zaken en van financiën tot verhoging van het basisbedrag al gemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 1957 en volgende jaren. Nadat de Voorzitter het ontwerp-varzoek heeft voorgelezen en nader heeft toegelicht, vraagt de heer Koevoets hoe het mogelijk is, dat, niettegenstaande een grote reserve aanwezig is er toch een begrotings tekort is. De Voorzitter antwoordt, dat de begrotingscijfers los moeten worden gezien van de in de laatste jaren gekweekte reserves en dat volgens de van regeringswege ontvangen richtlijnen slechts een klein gedeelte mag worden aangewend voor de dekking van het begrotingstekort. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten aan voornoemde ministers te verzoeken het basis-bedrag algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 1957 en volgende jaren op grond van het becijferd begrotingstekort voor 1957 ten bedrage van 78.838,te verhogen. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan hon machtiging te verlenen tot het aangaan van kasgeldleningen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten onder de gebruikelijke voorwaarden aan hen machtiging te verlenen tot het aangaan van kasgeldleningen tot een totaalbedrag van 500,000,gedurende het jaar 1957. 12. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot benoe ming van de leden van de Commissie, bedoeld in artikel 8, 1e lid, van de Woonruimtewet 194-7. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders ter benoeming tot lid van deze commissie aanbevelen, ingaande 1 oktober a.s.: F.A. Akkermans of C. van Keep (huiseigenaren) H. Luijten of A. van Keep (technisch-deskundigen) P.J.B. Uitdewilligenof J. Brocatus (sociaal-agrarischen) C. Jansen of C.J.Paantjens (algemeen-socialen) M.A, van den Bos of N.A. den Konden (hypotheekhouders) Na gehouden stemming blijken te zijn uitgebracht op ieder van de eerst aanbevolen candidaten 9 stemmen, zodat deze met ingang van 1 oktober a.s. zijn benoemd tot leden van voormelde commissie. Vier stembriefjes waren blanco gelaten. Vaststelling 13. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vast- vergoedings- stelling van de vergoedingsbedragen ingevolge de artt. 101 en 101- bedragen ar- bis van de L.O.-wet 1920 en ingevolge artikel 34- van het besluit tikelen 101 b.l.o. 194-9 over 1955- en 101bis Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt L.O.-wet zonder hoofdelijke stemming besloten deze vergoedingsbedragen als volgt 1920 en art, vast te stellen: 54- besl.b.l. 0.' 1949.0- ver 1955. Machtiging aangaan kas- geldienin gen. Benoeming leden Com missie woon- ruimtewet 1947.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 49