5. Verkoop bouwperce len aan par ticuliere bouwers 294 m2 v/h kadstr. pcrc.sectie D.no.2106 294 m2 1! a D.no.2106 245 m2 il it D.no.2106 220 m2 ii D.no.2106 235 m2 ii D.no.2106 235 m2 11 D.no.2106 230 m2 fl it D.no.2106 227 m2 tl it :i D. no. 2106 236 m2 tt ii D.2106/3080 246 m2 tl it D.no.3080 255 m2 It ti D. no. 3080 265 m2 It ii D.no.3080 274 m2 ti D.no.3080 284 m2 II it D.no.3080 Toekenning uitkering ineens aan het gemeen teper soneel ingaande 1 .juli 1956. Wijziging salaris func tie bouwkun dig opzich- ter. Aanbieding begrotin gen dienst aar 1957. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot ver koop van bouwgronden aan particuliere bouwers. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan de navolgende personen onder hands te verkopen een gedeelte van het achter ieders naam vermelde kadastrale perceel tot een oppervlakte als daarbij is aangegeven, tegen een prijs van 6,per m2, te weten aan: 1. J.C.L. Brugmans 2. G. van der Zee 3. Th. Nagtzaam 4. M.C.J. de Rooij 5. G .C .Schijvenaars 6. C. van der Weegen 7. J.J. Roepen 8. C.M. de Jong 9. J. Wagemakers 10.AA.Derene 11.C.W. de Klerk 12.P.M. Broos 13.Wed.Ca.Lazaroms-Veraart 14.A .van den Broek 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verstrekking van een uitkering-ineens aan het geméentepersoneelingaande 1 juli 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, na voorlezing van het ontwerp-besluitzonder hoofdelijke stemming beslo ten aan het gemeentepersoneelover het 2e halfjaar 1956, een uitke ring ineens toe te kennen overeenkomstig de bepalingen, vervat in dit besluit. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van de salarisverordening gemeente-ambtenaren 1955. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen, de salarisverordening gem een te-ambt en ar en 1955 in die zin te wijzigen, dat de jaarwedde van de te benoemen bouwkundig-opzichter gebracht wordt van 406,tot 479per maand op 431,tot 506,per maand. De heer LUIJTEN verklaart van oordeel te zijn, dat het niet nodig is voor deze functie een M.T.S.'er aan te trekken en acht het voldoende dat tot aanstelling van een practicus wordt overgegaan, wiens salaris lager kan liggen dan voor een M.T.S.'er. De Voorzitter antwoordt, dat naar zijn mening de voorkeur moet uitgaan naar iemand die een middelbaar-technische schoolopleiding heeft genoten en wijst er op, dat het salaris in overleg met de provinciale griffie op de nieuw voorgestelde normen is bepaald. Nadat de Voorzitter heeft opgemerkt, dat t.z t. aan de hand van de ingekomen sollicitaties nader kan worden overwogen wat in deze behoort te geschieden, wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel van burgemeester en wethouders besloten. 9. Aanbieding van de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf en van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1957. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders t:r voldoening aan de artikelen 238 en 253 van de gemeentewet overleggen de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf en de gemeentebegroting voor het dienst jaar 1957. Op verzoek van de Voorzitter verklaren de heren Moerings, Theunisse en Corstjens zich bereid deze begrotingen aan een onderzoek te onder werpen om hierover in een volgende vergadering rapport uit te brengen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 48