h f 4. Toekenning krotoprui mingsbijdra gen aan J. Derene en J.P.Broos. Toekenning straatnamen, Onttrekking gedeelte vastgestel de onteige- 3. Voorstel van Burgemeester en wethouders tot toekenning van krotopruimingsbij dragen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan J. Derene en J.P. Broos, alhier, een krotopruimingsbijdrage toe*te kennen voor de vervanging van hun wo ningen Bremswegje 8 en Bosjes 1, bedragende 15% van de ter zake toe te kennen rijkspremie. 4. Voorstel van burgemeester en v/ethouders inzake toekenning van straatnamen. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen in verband met de aanleg van nieuwe straten in de Karolien de verorde ning betreffende de huisnummering en het geven van namen aan straten en wegen in deze gemeente, voor wat bijlage A betreft als volgt aan te vullen: 1. ïïa "Beatrixstraat" wordt ingevoegd: 3ERNHARDSTRAATde meest westelijk gelegen zijstraat van de Karolina- straat, lopende in noordelijke richting tot aan de Margrietstraat 2. Na "Elleboogstraat" wordt ingevoegd: EMMASTRAAT, de meest westelijke zijstraat van de ^-oelestraatlopen de in noordelijke richting tot aan de Karolinastraat 3. Na "Hellestraat" wordt ingevoegd: HENDRIKSTRAAT, van de Beatrixstraat, lopende in westelijke richting tot aan de Emmastraat. 4. Na "Langenbergsestraat" wordt ingevoegd: MARGRIETSTRAAT, do noordelijk van do Karolinastraat gelegen eerst volgende zijstraat van de Rijpersweg, lopende in westelijke richting tot aan de Bernhardstraat. 5. Na "Markt" wordt ingevoegd: MARIJKESTRAATverbindingsstraat, lopende van de Irenestraat in wes telijke richting tot aan de Bernhardstraat. 6. Na "Opperstraat" wordt ingevoegd: ORANJE NASSAUSTRAATde zijstraat van de Karolinastraat, gelegen tus sen de Irenestraat en de Bernhardstraat, lopen de in noordelijke richting tot aan de Marijke- straat. De heer AKKERMANS merkt op, dat hij wel geen bezwaar heeft tegen het voorstel van burgemeester en wethouders, doch dat naar zijn oordeel met betrekking tot het toekennen van straatnamen ontleend aan het Koninklijk Huis wel wat ver wordt gegaan en dat hij gaarne zou zien, dat ook aan dacht geschonken werd aan verdienstelijke Gastelaars uit het verleden. Nadat de Voorzitter heeft opgemerkt, dat in de toekomst de gelegen heid hiertoe zich nog ruimschoots zal voordoen, wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders be sloten. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake wijziging onteigenings- besluit. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, na voorlezing van het ontwerpbesluit, zonder hoofdelijke stemming besloten een gedeelte van het kadastrale perceel, sectie D. no. 2399 te onttrek ken aan het op 9 februari 1956 vastgestelde onteigeningsbesluitaange zien dit perceelsgedeelte buiten het uitbreidingsplan is gelegen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 47