3. Toekenning vergoeding vervoer kind A.Hou tepen naar en van b.l. o.-school te Roosen daal Afwijzende beslissing verzoek P.F A .Akkermans vergoeding kosten ver voer van zijn zoontje naar en van de b1o- q. Verzoek van A. Houtepen, alhier, dd. 31 augustus 1956 om een te gemoetkoming uit de gemeentekas in de kosten van vervoer van zijn zoon Cornelis W.A. naar en van de St. Tarcisius-school te Roo sendaal per autobus van de N.V. B.B.A., ingaande 1 september 1956, Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan verzoeker, ingaande 1 september 1956, tot wederopzegging, een tegemoetkoming uit de gemeentekas toe te kennen tot het volle bedrag van bedoelde vervoerskosten. r. Verzoek van P.F.A. Akkermans, alhier, dd. 9 september 1956 om een tegemoetkoming uit de gemeentekas in de vervoerskosten van zijn zoon Franciscus M.J.P. naar en van de St. Jansschool te Roosendaal per autobus van de N.V. B.B.A.ingaande 1 november 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen, daar het inkomen van aanvrager de vastgestelde normen overschrijdt. school te Roosendaal Afwijzende beslissing verzoek F. van Straten vergoeding kosten ver voer van zijn zoon tjes naar en van de b.l.o.- school te Roosendaal Waarborging rente en aflossing van een te verstrekken hypotheek aan Wvan Nijnatten. Toekenning uitkering ineens aan secretaris sen, ontvan gers en amb- tenaren van de burger lijke stand s. Verzoeken van F. van Straten, alhier, dd. 31 augustus 1956, om een tegemoetkoming uit de gemeentekas in de vervoerskosten van zijn zoon Cornelis J.F. naar en van de St. Jansschool te Roosendaal en zijn zoon Johannes P. naar en van de St. Tarcisiusschool te Roosendaal per autobus van de N.V. 3.B. A.,ingaande respectievelijk 1 novem ber en 1 september 1956, Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen, daar het bruto-gezinsinkomen van aanvrager de vastgestelde norm overschrijdt. t. Verzoek van de Boerenleenbank, alhier, dd. 20 september 1956, om de rente en aflossing van een door de bank aan W. van Nijnatten te Oud-Gastel te verstrekken hypotheek van 10.000,met een loop tijd van 30 jaren en tegen een rente van 4 1/8%, voor het bouwen van een woning te willen waarborgen voor de tijd van 20 jaren, te rekenen vanaf het verlenen van de hypotheek. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de gevraagde waarborging overeenkomstig de bepalingen van de gemeentelijke bouwcredietregeling te verlenen onder de voorwaarden in het concept-besluit vermeld. u. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabantdd. 26 september 1956 G. nr. 57247, Ille afd. betreffende een uitkering ineens over het tijdvak van 1 sept. 1956 - 1 jan. 1957 voor secretarissen, ontvan gers en ambtenaren van de burgerlijke stand. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan gedeputeerde Staten dezer provin cie te berichten, dat het op billijkheidsoverwegingen naar dezerzijds oordeel gewenst is de uitkering ineens toe te kennen ingaande 1 juli 1956 in plaats van met ingang van 1 september 1956.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 46